Stavební inženýrství – Pozemní stavby

Název studijního programu: Stavební inženýrství – Pozemní stavby
Kód studijního programu: B0732P260003
Zkratka specializace: program bez specializací
Kód specializace: program bez specializací
Profil studijního programu: profesně zaměřený
Standardní doba studia: 4 roky
Udělovaný akademický titul: Bc
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční
Garantující katedra: KME FAV ZČU v Plzni

Profesně zaměřený studijní program je zaměřený na bezprostřední uplatnění absolventů v praxi. Těžiště studia je v předmětech praktických, ale obsahuje v nezbytném rozsahu i předměty teoretické. Praktické odborné předměty jsou orientovány na znalosti aktuálních trendů v moderním pozemním stavitelství, zahrnující optimalizaci materiálových, konstrukčních, energetických, technologických, bezpečnostních, hygienických, ekonomických i environmentálních parametrů staveb s respektem k legislativním, provozním a sociálně kulturním požadavkům. Součástí výuky jsou i zásady péče o tradiční stavební fond, včetně rekonstrukcí a úprav staveb historicky cenných a památkově chráněných. Studijní program je koncipovaný i s ohledem na přípravu absolventů pro další vzdělání v magisterských studijních programech širokého stavebně technického zaměření.

U studentů není typ předchozího středoškolského vzdělání podstatný, studijní program je otevřený všech maturantům se zájmem o perspektivní budoucnost. Úvodní semestr studia umožňuje takový výběr předmětů, který poskytuje i pro absolventy jiných škol než stavebních průmyslovek dostatečný rozsah základních odborných znalostí nezbytných pro úspěšné absolvování studia.

Forma a délka studia

Studijní program Stavební inženýrství – Pozemní stavby lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia jsou 4 roky.

Profil absolventa programu

Proces životního cyklu pozemních staveb (tj. budov), zpravidla obsahující fáze – koncepční návrh, projekce, provádění, užívání a likvidace, v sobě integruje multioborový přístup participujících odborníků několika odborností. Výuka ve studijním programu Stavební inženýrství – Pozemní stavby je zaměřena zejména na široký rozsah uplatnění v některé z profesí v oblasti návrhu, projekce, přípravy, řízení a provádění staveb, s respektem k oběma dalším fázím. Student tak získá teoretické a zejména praktické znalosti z oblastí stavebně konstrukční, stavebně fyzikální, technologické, materiálové, technických zařízení, ale i z oborů informačních systémů a zpracování dat, práva či ekologie. Tyto znalosti může ale uplatnit i v řadě jiných profesí, které nabízí např. stavební development, správa nemovitostí, výroba stavebních hmot a konstrukcí, nebo úřady a instituce státní správy a municipalit.

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – Pozemní stavby získá komplexní znalosti zejména v oblastech:

 • moderní postupy navrhování a provádění zejména pozemních staveb, ale základní přehled i v oboru staveb inženýrských,
 • optimalizace stavebních materiálů, konstrukcí a technologií, včetně speciálních postupů a diagnostických metod, při návrhu novostaveb i stavebních úprav stávajících pozemních staveb,
 • chování systému „konstrukční systém stavby – základové konstrukce – podloží“ resp. systému „stavba – obklopující prostředí“, se zaměřením na spolehlivost staveb,
 • tvorba a udržování kvalitního vnitřního prostředí pozemních staveb s ohledem na energetickou a provozní úspornost, a s respektem k požadavkům uživatelů staveb a jejich časové proměnlivosti,
 • integrované navrhování pozemních staveb a jejich systémů,
 • parametry udržitelnosti staveb z hlediska jejich celoživotního cyklu, při vnímání potenciálních rizik,
 • parametry požární i celkové bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pozemních staveb,
 • aplikace moderních nástrojů v procesu celé provozní životnosti budov, tj. během jejich návrhu, provádění a užívání (CAD, BIM, BMS apod.).

Studijní program formou povinně volitelných a volitelných předmětů samozřejmě umožňuje rozvíjet i další znalosti dle odborných preferencí každého studenta.

Absolventi bakalářského studijního programu Stavební inženýrství – Pozemní stavby jsou po splnění předepsané délky praxe oprávněni požádat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby).

Cílem bakalářského studijního programu Stavební inženýrství – Pozemní stavby je připravit absolventa na výkon zejména výkonné pozice v některé z odborností, zajišťujících celoživotní cyklus moderních budov, a to jak ve firmách, tak jako samostatného odborníka.

Absolvent se může uplatnit např.:

 • v oblasti přípravy, návrhu a projektování novostaveb i stavebních úprav moderních, tradičních i historických staveb nebo stavebních komplexů,
 • v oblasti provádění novostaveb moderních, tradičních i historických staveb nebo jejich rekonstrukcí a stavebních úprav,
 • v technologickém procesu výroby stavebních materiálů, prvků nebo konstrukcí,
 • ve státních institucích nebo úřadech zabývajících se výstavbou,
 • ve správě nemovitostí nebo developerské činnosti,
 • v řadě dalších pracovních pozic dle odborných preferencí absolventa,
 • v navazujícím magisterském (inženýrském) studiu, kde si student vedle dalšího rozvoje odborných znalostí doplní např. i dovednosti manažerské.

Obsah studia

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 4 let získat alespoň 240 kreditů v souladu se studijním plánem v předepsaném složení povinných, povinně volitelných, popř. volitelných předmětů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem.