Počítačové modelování v mechanice

Název studijního programu: Počítačové modelování v mechanice
Kód studijního programu:  
Zkratka specializace: program bez specializací
Kód specializace: program bez specializací
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Standardní doba studia: 3 roky
Udělovaný akademický titul: Bc
Jazyk studia: český
Forma studia: prezenční
Garantující katedra: KME FAV ZČU v Plzni

Tříletý akademicky zaměřený bakalářský studijní program Počítačové modelování v mechanice, který je koncipován bez specializací, poskytuje studentům základní a rozšířený přehled v oblasti matematiky, mechaniky tuhých a poddajných těles a v oblasti modelování moderních (kompozitních) materiálů využívaných pro tvorbu lehkých konstrukcí výjimečných vlastností. Student rovněž zvládne dovednosti širšího vědního základu v informatice, fyzice a kybernetice. V rámci výběru povinně volitelných předmětů má absolvent navíc možnost se seznámit se základy problematiky modelování mechatronických a biomechanických systémů a návrhu (designu) jednodušších a středně složitých částí konstrukcí pomocí CAD systémů, popř. má možnost získat základní znalosti o anatomii člověka. Potřebné znalosti, dovednosti a kompetence ve studijním programu získávají studenti absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů, jakožto i volbou tématu bakalářské práce. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost v rámci semestrálních prací a předmětů typu projekt. Důležitou součástí studia je také znalost anglického jazyka min. na úrovni B2+ společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forma a délka studia

Studijní program lze studovat pouze v prezenční formě. Standardní doba studia je 3 roky.

Profil absolventa programu

Absolvent programu Počítačové modelování v mechanice získá základní nebo pokročilé znalosti:

 • statiky, kinematiky a dynamiky hmotného bodu, tělesa a soustav vázaných těles,
 • algoritmizace řešení základních úloh diskrétní mechaniky,
 • úloh napěťové a deformační analýzy poddajných těles,
 • mezních stavů materiálů a konstrukcí,
 • z oblasti modelování moderních materiálů,
 • analytického a numerického řešení jednoduchých projektových úloh mechaniky, mechaniky tekutin a termomechaniky,
 • o úlohách teoretické a experimentální fyziky,
 • o numerických výpočtech prostřednictvím MKP výpočtových systémů,
 • o využívání CAD systémů při realizaci konstrukčních (designových) návrhů.

Kromě teoretických znalostí absolvent bude znát potřebné numerické a výpočtové metody a související algoritmy pro simulace chování základních a pokročilých mechanických systémů. S tím souvisí i nezbytné znalosti programovacích technik a dovednosti v oblasti používání standardních profesionálních výpočtových systémů. Pro ověřování výpočtových postupů je absolvent vybaven základními poznatky z oblasti experimentální mechaniky a měřicí techniky.

Absolvent se může uplatnit:

 • především ve výpočtových, vývojových a konstrukčních odděleních českých i zahraničních průmyslových firem,
 • na středních a řídicích postech průmyslových podniků.

Obsah studia

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 3 roky získat alespoň 180 kreditů v souladu se studijním plánem v předepsaném složení povinných, povinně volitelných, popř. volitelných předmětů, viz metodika ECTS používaná na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí jmenovanou děkanem. Státní závěrečná zkouška (SZZ) je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena dvěma samostatnými částmi zkoušenými odděleně v blocích předmětů. Součástí SZZ je i obhajoba bakalářské práce.