Počítačové modelování

Charakteristika studijního oboru

Tento obor poskytuje studentům ucelené bakalářské vzdělání v oblasti počítačového modelování úloh aplikované mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. Studijní plán výuky je postaven tak, že v prvním ročníku studia převažuje výuka teoretických předmětů fakultního základu s důrazem na matematiku, fyziku, kybernetiku a informatiku. Od 2. ročníku je výuka dále rozšířena o odborné předměty z oblasti mechaniky tuhých a poddajných těles. Pro zvyšování kvality našich studentů jsou od 2. ročníku do výuky zařazeny předměty ve formě projektů, ve kterých studenti pod odborným dohledem zpracovávají individuální témata. Výuka je dále vhodně doplněna o profilové předměty v oblastech počítačového modelování mechanických, biomechanických a mechatronických systémů. Pro získání všeobecného přehledu jsou ve studijním programu zastoupeny i předměty společenských věd.

Profil absolventa studijního oboru

Student bakalářského studijního oboru Počítačové modelování získá znalosti:

  • širšího vědního základu v matematice, fyzice, informatice a kybernetice,
  • matematického a počítačového modelování složitých mechanických, mechatronických a biomechanických systémů,
  • v oblasti modelování moderních materiálů využívaných pro tvorbu lehkých konstrukcí výjimečných vlastností (např. kompozitní součásti letadel a automobilů nebo implantátů používaných v lékařství),
  • ve využití softwarových nástrojů v oblasti počítačových simulací a konstrukce.

Absolvent se může uplatnit

  • při tvorbě počítačových modelů namáhání strojů a konstrukcí za různých provozních podmínek (statických i dynamických) a při modelování proudění tekutin,
  • při analýze kloubních a kostních náhrad či cévních a srdečních implantátů v lékařské praxi,
  • při projektování mechanických systémů s elektronickými řídícími prvky se zaměřením na aplikace v oblasti průmyslové výroby a dopravy.

Co potřebujete pro úspěšné absolvování studia

Student musí v průběhu standartní doby studia 3 roky absolvovat předměty ve složení předepsaném studijním plánem příslušné specializace (oboru) programu v celkovém počtu minimálně 180 kreditů, což je plně v souladu s metodikou ECTS používanou na ZČU v Plzni. Dále musí vypracovat a obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku před komisí pro státní zkoušku jmenovanou děkanem.

 

Patička