Studium v bakalářských studijních programech

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných Západočeské univerzity v Plzni garantuje akademicky zaměřený bakalářský studijní program Počítačové modelování v technice, který je členěn na studijní obory Počítačové modelování (POM) a Výpočty a design (VD). Katedra dále garantuje akademicky zaměřený bakalářský studijní obor Stavitelství (STA), který je součástí bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Počítačové modelování v technice (PM)

Je tříletý bakalářský studijní program studovaný v českém jazyce v prezenční formě. V rámci programu je student připravován ke studiu navazujícího magisterského programu Aplikovaná mechanika. Po ukončení bakalářského studia jsou absolventi zároveň připraveni k přímému vstupu do praxe zejména v konstrukčních, vývojových a výpočtových odděleních průmyslových podniků. Koncepce a struktura bakalářského programu zároveň umožňuje absolventům pokračovat ve studiu příbuzných navazujících magisterských studijních programů nabízených i na jiných vysokých školách v ČR a zahraničí.

Více o studijních oborech:

Stavební inženýrství

Čtyřleté bakalářské studium v oboru Stavitelství má za cíl připravit studenty pro činnosti při přípravě, návrhu a realizaci staveb a vychovat samostatné vysokoškolsky vzdělané odborníky zejména pro projektování staveb, výrobu stavebních hmot a prvků, přípravu a řízení staveb i pro činnost na stavebních odborech a správních orgánech v České republice, případně i Evropské unii.

Více o studijním oboru:

Patička