Studium v bakalářských studijních programech

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných Západočeské univerzity v Plzni garantuje akademicky zaměřený bakalářský studijní program Počítačové modelování v mechanice. Katedra dále garantuje profesně zaměřený bakalářský studijní program Stavební inženýrství – Pozemní stavby.

Počítačové modelování v mechanice (PMM)

Je tříletý bakalářský studijní program studovaný v českém jazyce v prezenční formě. V rámci programu je student připravován ke studiu navazujícího magisterského programu Aplikovaná mechanika. Po ukončení bakalářského studia jsou absolventi zároveň připraveni k přímému vstupu do praxe zejména v konstrukčních, vývojových a výpočtových odděleních průmyslových podniků. Koncepce a struktura bakalářského programu zároveň umožňuje absolventům pokračovat ve studiu příbuzných navazujících magisterských studijních programů nabízených i na jiných vysokých školách v ČR a zahraničí.

Více o studijním programu:

Stavební inženýrství - Pozemní stavby

Čtyřletý bakalářský studijní program Stavební inženýrství – Pozemní stavby je koncipován jako profesně zaměřený studijní program bez specializací. Jeho cílem je příprava odborníků pro okamžité uplatnění v praxi, zejména v oblasti navrhování, přípravy, řízení a provádění pozemních staveb a jejich konstrukcí, včetně stavebních úprav a rekonstrukcí novodobého i tradičního stavebního fondu, ale i ve stavebním developmentu, výrobě stavebních hmot a konstrukcí, dále na úřadech a v institucích státní správy a municipalit, to vše v České republice i Evropské unii. Samozřejmou součástí je rovněž příprava pro další vzdělání v magisterském studijním programu, který vede k získání akademického titulu Ing.
Absolventi studijního programu Stavební inženýrství – Pozemní stavby jsou po splnění předepsané délky praxe oprávněni požádat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., a to jako autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby.

Více o studijním oboru:

Informace o dobíhajících studijních programech platných do roku zápisu 2019/2020 naleznete zde.