Zdravotní nezávadnost staveb - KME/ZNS

Garant

Cíle předmětu

Vlivu materiálů, výrobků, technologií a stavebních konstrukcí na vnitřní mikroklima objektů. Zdroje toxinů ve stavebních objektech (radionuklidy, ftaláty, těžké kovy, azbest, plísně, styren, formaldehyd, polychlorované bifenyly,....). Zásady správného návrhu staveb z hlediska zdravotní nezávadnosti, odbourávání popř. minimalizace jednotlivých škodlivých složek vnitřního mikroklima.

Přehled látky

1. týden
Úvod, co řeší zdravotní nezávadnosti staveb a v jakém rozsahu, složky obytného prostředí. Vyhodnocování úrovně radiačního mikroklima v interiéru staveb (výskyt jednotlivých radionuklidů, gama záření), zdravotní účinky. Ochrana nových staveb proti radonu, radonový index stavby, návrh a dimenzování jednotlivých typů protiradonových opatření.

2. týden
Stávající staveby - ochrana proti radonu a záření gama, návrh, dimenzování jednotlivých typů opatření. Tepelně-vlhkostního mikroklima objektů a jeho optimalizace, řešení ostatních mikroklima v objektu (elektrostatické, elektromagnetické, elektroiontové, odérové).

3. týden
Toxické mikroklima, zdroje toxinů : materiály ? dřevotřístky, plasty, nátěrové hmoty, fungicidy; výrobky-nábytek, vnitřní vybavení a zařízení atd.). Charakteristiky základních škodlivin (formaldehyd, styrén, oxidy síry a dusíku, ozón, freony, CO, ftaláty, PBDE, polychlorované bifenyly atd.), zdravotní důsledky. Optimalizace toxického mikroklimatu. Kategorizace odpadů, likvidace odpadů.

4. týden
Aerosoly v interiéru objektů, složení a velikost částic, zdravotní účinky, vláknitý prach (azbest, skleněná a minerální vlákna), produkty kouření atd. Optimalizace aerosolového mikroklima.

5. a 6. týden
Mikrobiální mikroklima. Charakteristika jednotlivých složek (bakterie, mikroskopické vláknité houby, dřevokazné houby, řasy, roztoči). Zdravotní důsledky (mykoalergózy, mykotoxikózy, bolesti hlavy, nosní dutiny a krku, astmatické problémy). Optimalizace mikrobiálního mikroklima. Všeobecné principy bytové hygieny, zajištění dostatečné intenzity výměny vzduchu, úprava vzduchu.

7. týden
Synantropní hmyz, členovci (mravenci, komáři, švábi) a hlodavci (myš, krysa, potkan) ve stavebních objektech. Formy a způsoby dezinsekce a deratizace.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k z.poctu:
  Vypracování a odevzdání semestrální práce při splnění podmínek jejího zadání.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při navrhování.

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička