Zděné konstrukce - KME/ZDK

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 422 ZS Úterý 10-11 (15:45-17:25)
Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Úterý 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou zděných konstrukcí, s jejich navrhováním i s ohledem na účinky požáru a s prováděním.

Přehled látky

1.týden Zdivo - úvod a historie zděných konstrukcí
Zděné konstrukce, druhy zdiva z pohledu historie
Historický vývoj zděných staveb
Stavební řády

2.týden Základní vlastnosti zdiva a použití zděných konstrukcí
- funkce zdiva, nosné a nenosné konstrukce
- značky a symboly

3.týden Materiály - vlastnosti a zkoušení
popis zdiva, zdící prvky - materiály, malty, výplňový beton, výztuž

4.týden Mechanické vlastnosti a zkoušení
pevnost v tlaku, ve smyku, v ohybu
přetvárné vlastnosti a objemové změny

5.týden Základy navrhování zdiva podle ČSN EN 1996

6.týden Navrhování zděných konstrukcí - pevnosti
dílčí součinitelé materiálů, návrhová pevnost, dílčí součinitelé odolnosti.
Zásady navrhování podle mezních stavů. Charakteristické pevnosti zdiva.
Deformační vlastnosti zdiva.

7.týden Navrhování konstrukcí - namáhání
stěny namáhané svislým zatížením, stěny namáhané smykem, stěny
namáhané ohybem.
Stěny zatížení soustředěným zatížením.

8.týden Štíhlosti a výpočetní modely
Mezní štíhlosti stěnových konstrukcí. Účinky druhého řádu. Výpočtové
modely zděných vícepodlažních staveb. Mezní stavy použitelnosti.

9.týden Navrhování zděných konstrukcí a umístění zdiva
klasifikace vlivu prostředí, trvanlivost zdiva, zdivo pod úrovní terénu.
Teplotní a dlouhodobé objemové změny.

10.týden Zjednodušené metody výpočtu zděných konstrukcí podle ČSN EN 1996-3

11.týden Vyztužené stěnové konstrukce
vyztužené prvky, předpjaté stěnové konstrukce

12.týden Provádění zděných konstrukcí
zásady provádění zdiva, ochrana zděných konstrukcí během provádění a
po provedení, povolená odchylka nosných stěn. drážky a výklenky v
nosném zdivu.

13.týden Návrh zděných konstrukcí na účinky požáru

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout zděnou konstrukci budovy
  • navrhovat a posuzovat zděné konstrukce staveb podle platných norem eurokódu 6
  • vypočítat svislou únosnost zdiva v tlaku pro jednotlivé materiály
  • vymezit podmínky pro provádění zdiva
  • specifikovat související a systémové konstrukce jako překlady, stropy, věnce a ztužení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Student musí splnit podmínky zápočtové písemné práce.
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh.

Více informací o předmětu (portál ZČU)