Zatížení a spolehlivost konstrukcí - KME/ZSK

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 410 LS Čtvrtek 8-9 (13:55-15:35)
Ing. Michal Novák, Ph.D. Cvičení UC 410 LS Čtvrtek 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV bakalářského studijního programu Stavitelství

Student:
- se seznámí se systémem Eurokódů pro navrhování stavebních konstrukcí a zásady navrhování konstrukcí podle ČSN EN 1990
- se seznámí se základními požadavky: návrhová životnost, trvanlivost a návrhové situace, se základními veličinami. spolehlivostní metody, metoda dílčích součinitelů, pravděpodobnostní metody
- se seznámí se stavy únosnosti a použitelnosti, kombinace zatížení, management spolehlivosti
- se seznámí s mezními stavy únosnosti a použitelnosti,. kombinace zatížení, management spolehlivosti
- se seznámí s aplikací zatížení stavebních konstrukcí podle ČSN EN 1991 (vlastní tíha, zatížení užitná, klimatická, mimořádná a další typy zatížení).
- se seznámí s aplikací zásady navrhování geotechnických konstrukcí podle EN 1997 a zásadami navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení podle EN 1998.


Přehled látky

1. týden: Zásady navrhování konstrukcí 1. Vývoj metod navrhování. Systém Eurokódů. Platnost a závaznost norem. Zásady navrhování konstrukcí podle ČSN EN 1990. Základní požadavky. Životnost. Návrhové situace. Základní veličiny.
2. týden: Zásady navrhování konstrukcí 2. Mezní stavy. Metoda dílčích součinitelů. Kombinace zatížení pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Kritéria použitelnosti.Diferenciace spolehlivosti.
3. týden: Zatížení stálá a užitná. Vlastní tíha, stálá a užitná zatížení. Příklady stanovení účinků zatížení u základních nosných prvků.
4. týden: Zatížení klimatická 1. Zatížení sněhem, námrazou, teplotou. Zatížení vodou.
5. týden: Zatížení klimatická 2. Zatížení větrem.
6. týden: Další typy zatížení. Zatížení během provádění, zatížení jeřáby, zatížení dopravou.
7. týden: Zásady navrhování geotechnických konstrukcí. Základní veličiny. Kombinace zatížení. Stanovení účinků zatížení a odolnosti.
8. týden: Zatížení mimořádná 1. Strategie pro mimořádné návrhové situace. Kategorizace konstrukcí do tříd spolehlivosti. Zásady robustnosti konstrukcí. Zatížení nárazem vozidla, výbuchem plynu, výbuchem teroristické nálože.
9. týden: Zatížení mimořádná 2. Zásady výpočtu odezvy stavebních konstrukcí. Zatížení dynamická. Ekvivalentní statická zatížení. Kombinace zatížení.
10. týden: Zatížení seizmická 1: Seismické oblasti, klasifikace zemětřesení podle makroseismických stupnic, Richterova stupnice, návrhové zrychlení, spektra pružné odezvy.
11. týden: Zatížení seizmická 2. Zjednodušené a 3D výpočetní postupy, disipativní vlastnosti a jejich využití, tlumení konstrukce, kombinace seismických zatěžovacích stavů.
12. týden Spolehlivostní metody 1. Úvod do pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti. Základní pojmy. Pravděpodobnostní metody a zásady jejich použití.
13. týden Spolehlivostní metody 2. Pravděpodobnost poruchy, index spolehlivosti, aproximační a simulační metody, směrná úroveň spolehlivosti.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • určit velikost působícího zatížení na podlahách stavby
  • určit velikost zatížení větrem, sněhem, námrazou a teplotou
  • stanovit kombinace zatížení při trvalé a dočasné návrhové situace, shodně pro provozní zatížení
  • stanovit spolehlivost konstrukce vzhledem k mimořádným a seismickým situacím
  • vypočítat velikost stálých zatížení ve stavbě

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- odevzdaná přijatá semestrální práce na odpovídající úrovni
- zápočty z předmětu KME/ZSK získané v předchozích létech studia se neuznávají

Požadavky ke zkoušce:
- aktivní znalost odpřednášené látky a schopnost její aplikace

Více informací o předmětu (portál ZČU)