Základy technické mechaniky pro design - KME/PDZME

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D. Přednáška UC 122 ZS Čtvrtek 2-3 (08:25-10:05)
Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D. Cvičení UC 122 ZS Čtvrtek 4-4 (10:15-11:00)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy mechaniky a uvést je do problematiky statiky. Pomocí získaných znalostí z teorie silových soustav budou studenti schopni řešit jednoduché aplikační problémy.

Přehled látky

1. Přehled historického vývoje mechaniky, předmět mechaniky a její rozdělení. Skalární a vektorové veličiny. Vektor a jeho geometrická interpretace v rovině a prostoru.

2. Základy vektorového počtu pro řešení úloh mechaniky (základní operace s vektory, jednotkový vektor, skalární a vektorový součin).

3. Základy diferenciálního a integrálního počtu pro řešení úloh mechaniky.

4. Základní pojmy statiky - síla a její určení, axiomy statiky, skládání sil a rozklad sil v rovině a prostoru.

5. Moment síly k bodu a k ose. Varignonova věta. Silová dvojice. Základní věty statiky.

6. Silová pole. Mechanická práce a výkon síly a momentu. Účinnost mechanických soustav.

7. Teorie silových soustav - náhrada, ekvivalence a rovnováha. Síly na jedné nositelce. Rovinná a prostorová soustava sil se stejným působištěm.

8. Rovinná soustava rovnoběžných sil a obecná rovinná soustava sil.

9. Obecná prostorová soustava sil.

10. Prostorová soustava rovnoběžných sil a stanovení jejího střediska.

11. Určování polohy středu hmotnosti (těžiště) 1D hmotných objektů, využití 1. Pappovy věty.

12. Určování polohy středu hmotnosti (těžiště) 2D hmotných objektů,využití 2. Pappovy věty.

13. Určování polohy středu hmotnosti (těžiště) 3D hmotných objektů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.
  Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

  Požadavky ke zkoušce:
  Prokázání znalostí prostřednictvím písemné práce a ústní rozpravy.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)