Základy technické mechaniky 1 - KME/ZTM1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Jan Krystek, Ph.D. Přednáška EP 206 LS Středa 8-9 (13:55-15:35)
Ing. Hana Zemčík, Ph.D. Cvičení EP 206 LS Středa 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů statiky hmotného bodu, tělesa a základů pružnosti a pevnosti.

Přehled látky

1. Technická mechanika a její rozdělení. Základní pojmy statiky (síla, moment síly k bodu a k ose, silová dvojice).
2. Náhrada a podmínky rovnováhy soustavy sil procházející bodem a rovnoběžných sil v rovině a v prostoru.
3. Těžiště plošných útvarů a těles, geometrické charakteristiky průřezů.
4. Statická rovnováha hmotného bodu.
5. Náhrada a podmínky rovnováhy rovinné a prostorové soustavy sil.
6. Statická rovnováha tuhého tělesa. Vazby.
7. Základní pojmy elastostatiky (vnější a vnitřní síly, napětí, deformace, pracovní diagram, hustota deformační energie, Hookeův zákon).
8. Namáhání přímých prutů tahem a tlakem, napětí, deformace, dimenzování.
9. Namáhání přímých prutů ohybem, vnitřní účinky.
10. Pevnostní kontrola a dimenzování nosníků při prostém ohybu.
11. Deformace prostě podepřených a vetknutých nosníků.
12. Deformace nosníků s převislými konci.
13. Namáhání přímých prutů kruhového průřezu krutem, napětí, deformace, dimenzování.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • provést rozklad sil
  • vypočítat polohu těžiště jednoduchých těles
  • určit reakce
  • určit vnitřní účinky na prostě podepřeném nosníku
  • určit maximální ohybový moment v případě prostě podepřeného nosníku

Požadavky na studenta

Požadavky pro udělení zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat přednesenou látku na řešení základních úloh statiky a pružnosti a pevnosti.

Více informací o předmětu (portál ZČU)