Základy mechaniky - KME/ZME

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů technické mechaniky (statiky, kinematiky, dynamiky a elastostatiky) těles.

Přehled látky

Obsah přednášek a cvičení:

1. Statika - základní pojmy statiky (síla, moment síly k bodu a k ose, silová dvojice), základní věty statiky, práce a výkon síly a momentu, potenciální silové pole
2. Statika bodu - podmínky rovnováhy (soustava sil procházejících jedním bodem), uložení a rovnováha bodu, úloha síly, úloha polohy
3. Kinematika bodu - rychlost a zrychlení bodu, zvláštní případy pohybu (pohyb po kružnici, harmonický pohyb)
4. Dynamika bodu - pohybová rovnice, integrální věty, vyšetřování pohybu bodu
5. Kmitání - kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti, základní charakteristiky kmitavých soustav s jedním stupněm volnosti
6. Statika tělesa - prostorová soustava sil, uložení a rovnováha tělesa
7. Hmotnost tělesa a její rozložení v prostoru - těžiště plošných útvarů a těles, hmotnostní charakteristiky tělesa
8. Kinematika tělesa - posuvný pohyb, rotační pohyb, obecný rovinný pohyb
9. Dynamika tělesa - pohybová rovnice, integrální věty, vyšetřování pohybu tělesa, Königova věta
10. Základy elastostatiky - vnější a vnitřní síly, napětí, deformace, pracovní diagram, mezní napětí, Hookeův zákon
11. Namáhání přímých prutů - prostý tah, tlak, prostý krut hřídele kruhového průřezu, dimenzování hřídelů
12. Rovinné soustavy těles - prutové soustavy, základní mechanismy, statické řešení, kinematika
13. Dynamika rovinných soustav těles - metoda uvolňování, metoda redukce

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky na zápočet:
  vypracování semestrální práce a úspěšné absolvování zápočtového testu

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička