Zakládání staveb - KME/ZAK

Garant

  • Ing. Lucie Vídenská, Ph.D.

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Vojtěch Ježek Přednáška UU 211 ZS Čtvrtek 3-4 (09:20-11:00)
Ing. Vojtěch Ježek Cvičení UU 211 ZS Čtvrtek 5-6 (11:10-12:50)

Cíle předmětu

Student bude seznámen s vlastnostmi zemin a hornin jako základového podloží, bude schopen provést návrh základových konstrukcí pozemních staveb.

Přehled látky

1. Vlastnosti zemin. Zrnitost, objemová a specifická hmotnost, hutnost, vlhkost, plasticita, smyková pevnost, stlačitelnost. Sedání, konsolidace podloží. Normové vlastnosti základových zemin a hornin.

2. Filosofie návrhu základových konstrukcí. Zatížení a jeho kombinace působící na základové konstrukce. Přehled předpisů pro návrh konstrukcí..

3. Plošné základy, hloubka založení, zatížení základu, napětí pod soustředěnou silou, svislá napětí pod hranou základu, stabilita plošného založení.

4. Únosnost podloží, sedání staveb, časový průběh sedání, návrh plošných základů dle geotechnických kategorií, vliv agresivního prostředí v podloží.

5. Hloubkové základy - piloty a mikropiloty. Piloty dle technologie provádění. Přenosové funkce. Výpočtová únosnost osamělé piloty, výpočet skupiny pilot, sedání pilotových základů. Mikropiloty.

6. Horizontálně zatížené piloty, tažené piloty, piloty v agresivním prostředí. Pilotáž pod úrovní spodní vody.

7. Svahové jámy, pažené stavební jámy. Zemní tlak na konstrukce, aktivní zemní tlak, pasivní zemní tlak, účinek podzemní vody na zatížení. Stabilita svahů, Sesuvy.

8. Podzemní stěny, pilotové stěny, rozpěrné systémy, kotevní systémy, těsnění stavebních jam, odvodňování stavebních jam.

9. Opěrné stěny. Typy opěrných stěn, návrh opěrných stěn, gabiony, vyztužení stavů geosyntetikou, progresivní opěrné stěny.

10. Zakládání v netypických podmínkách. Zakládání na násypech, zhutňování nákladů, stabilita a vhodné postupy zhutňování. Zakládání v povodňových oblastech, zakládání v lokalitách porušených důlní činností.

11. Rekonstrukce a sanace základů. Klasifikace poruch, opatření proti negativním účinkům vody,

12. Zlepšování podloží základů, zhutňování, metody zhutňování, přitížením, válcováním, dynamická konsolidace, hloubková konsolidace, kontrola zhutnění. Stabilizace zemin, injektáž podloží.

13. Příklady řešení základových konstrukcí z praxe.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • volit vhodné založení stavby vzhledem k vlastnostem podloží a typu stavby
  • aplikovat získané znalosti při navrhování základů různých staveb
  • definovat únosnost podloží na základě technických vlastností zemin a hornin
  • navrhnout základovou patku a základový pas
  • navrhnout vrtanou pilotu pod stavbu
  • navrhnout řešení pro svah výkopu a vysvětlit teorii zemních tlaků

Požadavky na studenta

Požadavky zápočtu:
Vypracování a odevzdání semstrální práce na odpovídající úrovni.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace na řešení konkrétních úloh

Více informací o předmětu (portál ZČU)