Zakládání staveb - KME/ZAK

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Vojtěch Ježek Přednáška UC 409 ZS Čtvrtek 3-4 (09:20-11:00)
Ing. Vojtěch Ježek Cvičení UU 210 ZS Čtvrtek 5-6 (11:10-12:50)

Cíle předmětu

Porozumět vlastnostem zemin a hornin, znát normálové vlastnosti základových půd. Znát základové konstrukce.

Přehled látky

1. týden Vlastnosti zemin. Zrnitost, objemová a specifická hmotnost, hutnost, vlhkost, plasticita, smyková pevnost, stlačitelnost. Sedání, konsolidace podloží. Normové vlastnosti základových zemin a hornin.
2. týden Filosofie návrhu základových konstrukcí. Zatížení a jeho kombinace působící na základové konstrukce. Přehled předpisů pro návrh konstrukcí..

3. týden Plošné základy, hloubka založení, zatížení základu, napětí pod soustředěnou silou, svislá napětí pod hranou základu, stabilita plošného založení.
4. týden Únosnost podloží, sedání staveb, časový průběh sedání, návrh plošných základů dle geotechnických kategorií, vliv agresivního prostředí v podloží.
5. týden Hloubkové základy - piloty a mikropiloty. Piloty dle technologie provádění. Přenosové funkce. Výpočtová únosnost osamělé piloty, výpočet skupiny pilot, sedání pilotových základů. Mikropiloty.
6. týden Horizontálně zatížené piloty, tažené piloty, piloty v agresivním prostředí. Pilotáž pod úrovní spodní vody.
7. týden Svahové jámy, pažené stavební jámy. Zemní tlak na konstrukce, aktivní zemní tlak, pasivní zemní tlak, účinek podzemní vody na zatížení. Stabilita svahů, Sesuvy.
8. týden Podzemní stěny, pilotové stěny, rozpěrné systémy, kotevní systémy, těsnění stavebních jam, odvodňování stavebních jam.
9.týden Opěrné stěny. Typy opěrných stěn, návrh opěrných stěn, gabiony, vyztužení stavů geosyntetikou, progresivní opěrné stěny.
10. týden Zakládání v netypických podmínkách. Zakládání na násypech, zhutňování nákladů, stabilita a vhodné postupy zhutňování. Zakládání v povodňových oblastech, zakládání v lokalitách porušených důlní činností.
11 .týden Rekonstrukce a sanace základů. Klasifikace poruch, opatření proti negativním účinkům vody,
12 .týden Zlepšování podloží základů, zhutňování, metody zhutňování, přitížením, válcováním, dynamická konsolidace, hloubková konsolidace, kontrola zhutnění. Stabilizace zemin, injektáž podloží.
13.týden Příklady řešení základových konstrukcí z praxe.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • volit vhodné založení stavby vzhledem k vlastnostem podloží a typu stavby
  • aplikovat získané znalosti při navrhování základů různých staveb
  • definovat únosnost podloží na základě technických vlastností zemin a hornin
  • navrhnout základovou patku a základový pas
  • navrhnout vrtanou pilotu pod stavbu
  • navrhnout řešení pro svah výkopu a vysvětlit teorii zemních tlaků

Požadavky na studenta

Požadavky zápočtu:
Vypracování a odevzdání semstrální práce na odpovídající úrovni.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace na řešení konkrétních úloh

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička