Výpočtové metody pružnosti - KME/VMP

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Robert Zemčík, Ph.D. Přednáška UC 409 ZS Pondělí 7-9 (13:00-15:35)
Doc. Ing. Robert Zemčík, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Pondělí 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Obeznámit studenta se základními principy většiny moderních metod pro numerické řešení různých typů úloh pružnosti, jako jsou metoda konečných prvků (MKP), metoda hraničních prvků (MHP), metoda konečných objemů (MKO), rozšířená MKP a bezsíťové metody. Seznámit studenta se základnímy typy úloh, jako jsou statika, modální analýza, nestacionární napjatost, kontaktní úlohy, nelineární úlohy a dále s problematikou anizotropních vrstvených materiálů a analýzou porušení.

Přehled látky

1.Základní rovnice teorie pružnosti
2.Klasická formulace MKP, variační principy
3.Formulace a slabé řešení úlohy.
4.Isoparametrické prvky.
5.Numerická integrace.
6.Matice hmotnosti, pohybové rovnice, modální analýza.
7.Deskové a skořepinové prvky.
8.Nelineární úlohy.
9.Konvergence, testovací úlohy.
10.Vazby, kontaktní úlohy, substruktury.
11.Nestacionární napjatost.
12.Multifyzikální úlohy.
13.Metoda hraničních prvků.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit úlohy pružnosti pomocí metody konečných prvků v komerčním balíku
  • vybrat a zdůvodnit vhodnou dimenzi úlohy a typy prvků pro numerické řešení
  • sestavit numerický model pro zadanou úlohu pružnosti (statika, dynamika, modální analýza)
  • analyzovat a posoudit nutnou úroveň detailnosti numerického modelu pro požadovanou přesnost řešení
  • vytvořit kvalitní technickou zprávu s popisem provedené numerické analýzy

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních (alespoň 50% docházka). Vyzvednutí zadání semestrální práce během období výuky daného semestru. Odevzdání semestrální práce a akceptování semestrální práce vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce (zkouška je ústní s písemnou přípravou):
Aktivní znalost přednášené látky. Schopnost prezentovat a obhájit výsledky v odevzdané semestrální práci.

Více informací o předmětu (portál ZČU)