Vybrané statě z mechaniky a pružnosti - KME/VSMP

Garant

Cíle předmětu

Student se seznámí s
- modelováním mechanických soustav zejména metodou konečných prvků (MKP)
- metodami vyšetřování dynamické odezvy konstrukcí s aplikacemi na pružné ukládání strojů a torzní kmity pohonových ústrojí
- speciálními problémy technické pružnosti (technická teorie pravoúhlých tenkých desek, nosníky na pružném podkladě)

Přehled látky

1. Technická teorie pravoúhlých tenkých desek (diferenciální rovnice a okrajové podmínky)
2. Analytická teorie řešení deformací pravoúhlých tenkých desek dvojnými řadami
3. Výpočet deformací a namáhání desek Ritzovou variační metodou
4. Nosníky na pružném podkladě (odvození pohybové rovnice a její řešení)
5. Kontaktní tuhost
6. Využití metody konečných prvků při řešení úloh technické praxe z hlediska napjatosti a deformace
7. Diskrétní modely kmitavých lineárních mechanických soustav v maticovém tvaru
8. Diskretizace jednorozměrných kontinuí (prutů, hřídelí, nosníků) v dynamice metodou konečných prvků
9. Diskretizace konstrukcí složených z jednorozměrných kontinuí
10. Modální analýza lineárních kmitavých soustav
11. Modální metody vyšetřování dynamické odezvy konstrukcí s aplikacemi na pružné ukládání strojů a torzní kmity pohonových ústrojí
12. Ustálené harmonicky buzené kmity
13. Kmitání nelineárních soustav s jedním stupněm volnosti

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky na zápočet: Zpracování semestrální práce na odpovídající úrovni

  Požadavky ke zkoušce: Aktivní znalost přednesené látky včetně schopnosti její aplikace

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička