Vázané mechanické soustavy - KME/VMS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Přednáška UC 410 ZS Středa 10-12 (15:45-18:20)
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Cvičení UC 410 ZS Čtvrtek 8-9 (13:55-15:35)

Cíle předmětu

Student se seznámí s
- popisem kinematiky bodu a tělesa v maticovém tvaru,
- popisem kinematiky a kinetostatiky otevřených a uzavřených kinematických řetězců,
- základními metodami syntézy mechanických soustav,
- numerickým řešením úlohy polohy a dynamiky těles v kinematických řetězcích.

Přehled látky

1. Kinematika bodu a tělesa v maticové formulaci, transformační matice, základní pohyby.
2. Současné pohyby těles v maticové formulaci, kinematická analýza VMS.
3. Transformační matice základních kinematických dvojic, kinematické řešení otevřených řetězců.
4. Kinematické řešení jednoduchých mechanismů (trigonometrická, vektorová, maticová metoda).
5. Kinematické řešení složených mechanismů, numerické kinematické řešení mechanismů.
6. Kinematické řešení jednoduchých mechanismů s vyššími kinematickými dvojicemi.
7. Základy kinematické syntézy VMS. Vačkové a kloubové mechanismy, kolokační metoda.
8. Kinematická syntéza vodících a převodových mechanismů, generátory funkcí.
9. Ryze geometrická, geometrická a kinematická syntéza VMS, lineární a nelineární syntéza.
10. Lineární syntéza mechanismů s rotačními a posuvnými kinematickými dvojicemi.
11. Přesnost a citlivost mechanismů a kinematických řetězců.
12. Metody sestavování pohybových rovnic v dynamice VMS.
13. Kinetostatické vyšetřování VMS.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • sestavit transformační matice těles a soustavy vázaných těles
  • realizovat kinematickou analýzu bodů a těles v maticové formulaci
  • charakterizovat vyšší a nižší prostorové kinematické dvojice
  • řešit kinematickou syntézu vybraných kinematických řetězců
  • analyzovat přesnost a citlivost jednoduchých a složených mechanismů
  • sestavit pohybové rovnice v dynamice vázaných mechanických systémů
  • provést kinetostatické řešení vázaných soustav těles

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.
Zápočty z předmětu KME/VMS získané v předchozích letech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a aplikace teoretických poznatků na řešení konkrétních úloh mechaniky hmotného bodu, tělesa a soustavy těles.

Více informací o předmětu (portál ZČU)