Úvod do stavitelství - KME/UDST

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Jan Kubát, Ph.D. Přednáška UP 112 ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)
Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Úterý 4-5 (10:15-11:55)
Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Středa 6-7 (12:05-13:45)

Cíle předmětu

Seznámit studenta s principy zakreslování stavebních konstrukcí a základy stavebně konstrukčního řešení objektů pozemních staveb.

Přehled látky

1. Stavební objekt a požadavky na něj kladené. Členění stavby. Konstrukční systémy stavebních objektů.

2. Stavební díly a jejich zakreslování. Základní požadavky na zakreslování, výkresy, formáty, zobrazování (perspektiva, grafické znázornění, schematické znázornění).

3. Svislé nosné konstrukce. Zakreslování svislých konstrukcí v technické dokumentaci.

4. Vodorovné nosné konstrukce. Výkres tvaru, výkres skladby. Konstrukční schémata.

5. Schodiště. Zakreslování schodišť do technické dokumentace.

6. Základní detaily nosných konstrukcí. Zakreslování detailů.

7. Zakládání stavebních objektů. Zakreslování základů v technické dokumentaci.

8. Zastřešení objektů. Základní detaily konstrukce krovu a plochých střech. Zakreslování konstrukce krovů a plochých střech do technické dokumentace.

9. Výplně otvorů a jejich zakreslování.

10. Kompletační konstrukce a jejich zakreslování. Obvodové pláště, příčky, podlahy.

11. Zděné konstrukce. Železobetonové konstrukce. Dřevěné konstrukce. Ocelové konstrukce.

12. Dokumentace staveb (druhy, výkresy v projektové dokumentaci včetně výkresů pro zvláštní účely).

13. Dokumentace staveb dle stavebního zákona (grafická i textová část).

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky k zápočtu:
    Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a úspěšné absolvování zápočtového testu.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)