Úvod do stavitelství - KME/UDS

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenta s principy zakreslování stavebních konstrukcí a základy stavebně konstrukčního řešení objektů pozemních staveb.

Přehled látky

1. týden
Stavební objekt a požadavky na něj kladené. Členění stavby. Konstrukční systémy stavebních objektů.

2. týden
Stavební díly a jejich zakreslování. Základní požadavky na zakreslování, výkresy, formáty, zobrazování (perspektiva, grafické znázornění, schematické znázornění).

3. týden
Svislé nosné konstrukce. Zakreslování svislých konstrukcí v technické dokumentaci.

4. týden
Vodorovné nosné konstrukce. Výkres tvaru, výkres skladby. Konstrukční schémata.

5. týden
Schodiště. Zakreslování schodišť do technické dokumentace.

6. týden
Základní detaily nosných konstrukcí. Zakreslování detailů.

7. týden
Zakládání stavebních objektů. Zakreslování základů v technické dokumentaci.

8. týden
Zastřešení objektů. Základní detaily konstrukce krovu a plochých střech. Zakreslování konstrukce krovů a plochých střech do technické dokumentace.

9. týden
Výplně otvorů a jejich zakreslování.

10. týden
Kompletační konstrukce a jejich zakreslování. Obvodové pláště, příčky, podlahy.

11. týden
Zděné konstrukce. Železobetonové konstrukce. Dřevěné konstrukce. Ocelové konstrukce.

12. týden
Dokumentace staveb (druhy, výkresy v projektové dokumentaci včetně výkresů pro zvláštní účely).

13. týden
Dokumentace staveb dle stavebního zákona (grafická i textová část).

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • charakterizovat vlastnosti stavebního objektu zobrazeného ve výkresových přílohách technické dokumentace
  • provést zakreslení stavební konstrukce v půdorysu, řezu a pohledu
  • vytvořit pod vedením výkresové přílohy dokumentace pro jednoduchou stavbu (rodinný dům)
  • slovně charakterizovat stavebně technické řešení jednoduché stavby

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Více informací o předmětu (portál ZČU)