Typologie staveb - KME/TYS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. arch. Zuzana Nováková Přednáška UU 205 LS Pondělí 9-12 (14:50-18:20)
Ing. arch. Zuzana Nováková Cvičení UU 205 LS Pondělí 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s navrhováním dispozic staveb pro bydlení, rekreaci, ubytování a veřejné účely
- se základními principy návrhu prostor objektů
- s rozdělením staveb podle účelu

Přehled látky

1. Návrh a stavba budovy. Základní činitelé ovlivňující stavební dílo. Člověk jako měřítko pro vytváření prostoru.

2. Architektonický prostor a vlivy na jeho utváření. Řazení prostorů ? tvorba dispozic. Zásady navrhování hygienického a sociálního zázemí budov.

3. Vnitřní komunikace. Zásady utváření a dimenzování komunikačních prostor uvnitř budov ve vztahu k dispozičnímu řešení. Seznámení s OTP zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb.

4. Bytové domy ? typologie bydlení, dispoziční uspořádání bytu. Formy bytových domů.

5. Doprava a parkování. Problematika dopravního systému a dopravy v klidu ve vztahu k urbanistickému řešení obytných celků.

6. Rodinné domy. Provozní řešení a prostorové uspořádání. Formy zástavby rodinných domů a jejich specifika.

7. Stavby pro ubytování a rekreaci.

8. Obchodní a administrativní stavby.

9. Stavby pro veřejné stravování.

10. Školské stavby.

11. Sportovní stavby.

12. Kulturní stavby ? galerie, výstavní sály, divadla, kina.

13. Parter - dialog mezi stavbami a jejich okolím.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit jednoduché objekty pro bydlení a administrativu z hlediska jejich provozu
  • určit velikosti jednotlivých prostor a vazby mezi nimi
  • zpracovat vstupní údaje v podobě vyhlášek, norem a jiných požadavků na stavby
  • řešit základní prostory a komunikace (WC, chodby, rampy apod.) pro osoby se sníženou pohyblivostí

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce při splnění podmínek jejího zadání.

Požadavky ke zkoušce:
Nejsou.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička