Tvorba vnitřního prostředí budov - KME/TVPB

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Přednáška UC 422 ZS Čtvrtek 8-10 (13:55-16:30)
Doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Čtvrtek 11-12 (16:40-18:20)

Cíle předmětu

Cílem je propojit znalosti studenta z oblastí stavebních konstrukcí, stavební fyziky, požární bezpečnosti, TZB a životního prostředí tak, aby byl schopen provést integrovaný návrh systémů zajišťujících požadovanou kvalitu vnitřního prostředí. Důraz je kladen na vyhodnocení často protichůdných požadavků a následné nalezení kompromisního všeobecně akceptovatelného řešení tak, aby byly splněny veškeré požadavky na vnitřní prostředí dle platné legislativy a zároveň byly interiéry komfortní pro uživatele budov v závislosti na způsobu užívání. Student bude schopen správně aplikovat dosud získané teoretické poznatky z výše uvedených odborností oborů pro návrh optimálních typů vnitřního prostředí a navrhnout technická řešení pro jeho dosažení. Zásadním úkolem je ukázat studentovi potřebu týmové práce a důležitost koordinace činnosti jednotlivých profesí.

Přehled látky

1. Parametry vnitřního prostředí budov v závislosti na jejich účelu a potřebách jejích uživatelů. Dynamika vývoje vlastností vnitřního prostředí. Subjektivní pocitová pohoda člověka.
2. Struktura energetické potřeby budov pro dosažení požadované kvality vnitřního prostředí. Tepelně technický posudek stavby. Energetický audit. Průkaz energetické náročnosti stavby.
3. Solární zisky interiéru budov. Studie proslunění interiéru. Technická opatření proti přehřívání interiéru.
4. Vlhkost vnitřního prostředí budov, specifické typy staveb (bazény, wellness, léčebny). Udržování a eliminace zvýšené vlhkosti vnitřního vzduchu. Technická řešení. Tepelně vlhkostní studie interiéru.
5. Význam denního osvětlení interiéru budov, typy budov se specifickou náročností (mateřské školy, léčebny, zrakově náročné činnosti). Studie denního osvětlení interiéru. Problematika stínících zařízení a clon.
6. Akustické zatížení vnitřního prostředí, vliv hluku v budovách na pohodu, výkonnost a zdraví uživatelů. Akustická studie interiéru.
7. Parametry vnitřního prostředí budov se zvýšeným rizikem vzniku požáru nebo výbuchu. Požárně bezpečnostní řešení budov specifického účelu a jeho vliv na tvorbu vnitřního prostředí.
8. Vliv rozvinutého požáru na vnitřní prostředí budovy. Obnova a tvorba vnitřního prostředí budovy zasaženého požárem. Studie kontaminace interiéru zplodinami hoření a hasicími látkami.
9. Lokální topidla na pevná paliva v budovách a další zdroje odéru v budovách. Zásady návrhu vzduchotechniky v závislosti na odérové zátěži vnitřního prostředí.
10. Řešení konfliktů v protichůdných požadavcích na zajištění kvality vnitřního prostředí. Syndrom nemocných budov, jeho důsledky a prevence.
11. Aktivní a pasivní stínící systémy vs. klimatizace a přirozené osvětlení - analýza, návrh a provoz.
12. Vytápění budov a vlhkost vnitřního vzduchu vs. přirozené a nucené větrání s rekuperací tepla - analýza, návrh a provoz.
13. Umělé osvětlení interiéru různých typů budov, elektrické spotřebiče a zdroje v budovách nebo jejich okolí vs. akustická pohoda a elektrosmog. Clonění budov proti elektromagnetickému znečištění - analýza, návrh a provoz.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky na zápočet:
  Vypracování semestrální práce.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené a procvičované látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)