Technologie staveb 2 - KME/TES2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Přednáška UC 409 ZS Pátek 1-2 (07:30-09:10)
Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Pátek 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s výrobními procesy na stavbách, kde vyprojektované konstrukce a stavební díly v daném časovém a technologickém postupu vytvářejí stavební dílo. Seznámí se s podrobnými pracovními postupy, s používanými stroji a zařízeními, montážními pravidly a zásadami bezpečnosti práce.

Přehled látky

1. Technologické procesy vrchní hrubé stavby. Rozdělení procesů - výstavba nosných konstrukcí, obvodových plášťů střech, kompletace staveb, lešení a bednění.

2. Monolitické betonové konstrukce. Výroba a přeprava betonových směsí. Ukládání a přísady, speciální směsi, ošetřování betonu, stroje a mechanizace pro betonářské práce.

3. Vyztužování betonových konstrukcí, výroba výztuže, druhy, uložení a fixace, ošetření výztuže.

4. Bednění monolitických konstrukcí lešení. Návrhy bednění, druhy bednění, velkoplošná a speciální bednění, posuvná a ztracená bednění, vytváření pohledových povrchů. Lešení montáž a demontáž, druhy, kotvení, namáhání, bezpečnost práce na lešení.

5. Konstrukce zděné - cihelné a kamenné. Druhy zdiva, postup při zdění z různých materiálů, kamenné konstrukce, klenby, postup při výstavbě i bourání, osazování prefabrikátů a konstrukcí.

6. Technologie dřevěných konstrukcí. Výroba dřevěných konstrukcí, montáž, zásady užití ve stavbě, životnost, ochrana.

7. Ocelové a prefabrikované konstrukce. Výroba, přeprava a uložení konstrukcí, montážní metody a postupy, bezpečnost práce, stroje pro těžkou montáž, montážní prostředky.

8. Obvodové pláště budov a střechy. Základní druhy plášťů a střech, technologické postupy při jejich zřizování, materiály a konstrukce, montážní postupy, doplňkové konstrukce a práce, postup při zřizování plochých a sklonitých střech.

9. Technologické procesy při zřizování izolací. Hlavní druhy izolací ve stavbě, účel, zásady prací, používané materiály, ochrana a zajištění funkce a životnosti izolací.

10. Technická zařízení budov. Druhy a posloupnost provádění rozvodů inženýrských sítí ve stavbách, materiály a technologie,rozvody sítí zajišťující požární bezpečnost, sítě pro přenosy dat a informací.

11. Úpravy povrchů stěn a stropů, montáže otvorových výplní, osazování truhlářských a zámečnických výrobků, zasklívání, speciální výplně a konstrukce.

12. Kladení podlah v budovách, úpravy vně budov, druhy podlah podle účelu a provozu, technologie kladení a ošetřování, dlažby, soklové úpravy a zakončení obvodových plášťů.

13. Kompletace budov.

Práce natěračské, malířské, zařizovací předměty, likvidace zařízení staveniště, terénní a sadové úpravy, příprava kolaudace a předání stavby, práce TZB a jejich kompletace.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit a navrhnout technologii kompletního stavebního díla-stavby s plánem výstavby a technologickými pravidli výstavby

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni. Vypracování modelu ocelové konstrukce.
Zápočty z předmětu KME/TES2 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při výstavbě.

Více informací o předmětu (portál ZČU)