Technologie staveb 1 - KME/TES1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Veronika Sojková, Ph.D. Přednáška UC 409 ZS Čtvrtek 10-11 (15:45-17:25)
Ing. Veronika Sojková, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Čtvrtek 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s vytvářením stavebních konstrukcí na stavbách a výrobních kompletizovaných dílců všeho druhu.

Přehled látky

Seznámit studenty s vytvářením stavebních konstrukcí na stavbách a výrobních kompletizovaných dílců všeho druhu.
1. Technologie staveb, charakteristika a členění. Tvorba výrobních procesů, stavební procesy.
2. Příprava výstavby. Stavební projekty, stavebně-technologický projekt, stavba a její členění, hl. účastníci výstavby.
3. Aktivní složky stavebních procesů: Pracovníci, stroje a zařízení, stavební materiály, financování staveb.
4. Stavebně technologické procesy
Modelování procesů, jejich parametry, vnitřní a vnější podmínky procesů, řazení procesů do časových sledů.
5. Zařízení staveniště. Rozsah záboru, předání staveniště, vytyčování objektů, provizorní objekty pro realizaci stavby.
6. Časové plánování. Lhůty a termíny, obecné zásady. Lhůty stavebních procesů. Modelování časových struktur.
7. Jakost ve výstavbě. Plány jakosti, kontrolní zkoušky a certifikace materiálů, mezioperační kontrola, systémy jakosti, kvalifikace a certifikace stavebních firem.
8. Bezpečnost práce na stavbách - současné předpisy pro BOZ pro různé druhy stavebních prací, dokumentace o zajišťování bezpečnosti práce, školení pracovníků, prověrky. Činnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbách.
9. Technologické procesy při provádění hrubé spodní stavby.
Rozdělení procesů, návaznosti, stavby v husté zástavbě, překládky inženýrských sítí, zabezpečení stávajících obj.
10. Zemní práce, charakteristika, členění, příprava, vytýčení. Hrubé terénní úpravy, hloubení jam, rýh, zabezpečení výkopů, stroje a mechanizmy, speciální práce pro speciální zakládání staveb.
11. Zřizování a vybavení staveniště, dočasné sítě a komunikace, objekty a výrobní zařízení, schéma provozu a dopravy na staveništi.
12. Zakládání staveb - druhy zakládání, základová spára, plošné a hlubinné zakládání, piloty a studně, speciální způsoby založení, stroje a mechanizmy.
13. Výstavba inženýrských sítí a komunikací.
Přehled sítí a pořadí jejich výstavby, vedení sítí v koridorech a kolektorech. Stavba pozemních komunikací podle účelu. Stroje a mechanizmy pro pozemní komunikace.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit a navrhnout technologii hrubé stavby s plánem výstavby
  • řešit a navrhnout technologii celho stavebního díla-stavby s plánem výstavby a technologickými pravidly

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.
Zápočty z předmětu KME/TES1 získané v předchozích létech studia se neuznávají.


Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh stavební praxe.

Více informací o předmětu (portál ZČU)