Technologie betonu - KME/TEBE

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Ing. Michal Novák, Ph.D. Přednáška UC 422 ZS Pondělí 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Student
- se obeznámí s klasifikací betonů, konzistencí betonu, se složkami betonu, pevnostními a objemovými třídami betonu
- pozná druhy charakteristiky betonu, technologie betonu

Přehled látky

1. Beton, prostý a železový beton, klasifikace betonů, přehled speciálních betonů
2. Technologie betonu. Návrh složení betonové směsi.
3. Přísady a příměsi
4. Zpracovatelnost betonové směsi
5. Způsoby zpracování betonové směsi, betonáž za extrémních podmínek
6. Požadavky na jednotlivé činnosti při výrobě betonu
7. Zvláštní způsoby betonáže, stříkaný beton, betonáž pod vodní hladinou, betonáž do bentonitové suspenze, posuvné bednění, prokládaný beton
8. Zkušební metody ztvrdlého betonu, destruktivní a nedestruktivní zkoušky betonu, zkoušení vlastností struktury betonu
9. Pracovní diagram betonu
10. Objemové změny betonu, změny závislé a nezávislé na zatížení
11. Druhy betonářské výztuže, pracovní diagramy, značení betonářské výztuže, soudržnost betonu a oceli, ochrana výztuže proti korozi
12. Nekovová výztuž do betonu
13. Speciální betony, lehké betony, vodotěsné betony, samozhutnitelné betony, vláknobetony, drátkobetony,

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • uplatnit správné značení betonů a ocelové výztuže dle platných norem
  • určit třídu prostředí podle umístění železobetonové konstrukce nebo její části
  • navrhnout vhodnou pevnostní třídu betonu pro danou třídu prostředí
  • určit pevnostní a deformační charakteristiky pro pevnostní třídy betonu dle Eurokódu
  • řešit základní problémy technické stavební praxe z oblasti technologie betonu

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)