Technicko-fyzikální analýza 2 - KME/TFA2

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenta se závažností nesilových účinků na statické chování a porušování stavebních konstrukcí.

Přehled látky

1. Vliv pevnosti materiálu, modulu pružnosti materiálu, tuhosti konstrukce a součinitelů délkové roztažnosti materiálu na spolehlivost stavebních konstrukcí.

2. Analýza dlouhodobých důsledků tepelných mostů na spolehlivost a životnost stavebních materiálů a konstrukcí.

3. Zatížení staveb vlhkostí, vlhkostní pole, vlhkostní roztažnosti materiálů, vliv tuhosti konstrukce na její namáhání změnami vlhkosti. Vliv změny chemického složení materiálu.

4. Reologické vlastnosti materiálů. Vliv smršťování a dotvarování stavebních konstrukcí na stav jejich napjatosti. Interakce primárně nosných a výplňových konstrukcí.

5. Vliv statické určitosti a neurčitosti konstrukce na vnitřní napjatost při namáhání nesilovými účinky. Namáhání styků různých tuhostí. Vliv směru působení zatížení vůči osám styků na namáhání a poruchy styků a prvků.

6. Kompozitní konstrukce a nesilová namáhání. Napjatost na styčných plochách a poruchy sendvičových konstrukcí při působení silových i nesilových účinků.

7. Analýza spolupůsobení tradičních konstrukcí a nově zabudovaných prvků v historických stavbách. Zápočtový test.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • analyzovat dlouhodobé důsledky tepelných mostů na spolehlivost a životnost stavebních materiálů a konstrukcí
  • vyhodnotit důsledky teplotních, vlhkostních a chemických změn prostředí na stavební konstrukce
  • vyhodnotit vliv reologických vlastností materiálů na chování stavebních konstrukcí
  • analyzovat a optimalizovat vícevrstvé konstrukce vystavené působení nesilových účinků

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička