Technická mechanika - KME/TM

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů technické mechaniky (statiky, kinematiky, dynamiky a elastostatiky) těles.

Přehled látky

1. Statika tělesa. Rovinná soustava sil, náhrada a podmínky rovnováhy. Uložení a rovnováha tělesa v rovině. Vliv pasivních odporů.
2. Prostorová soustava sil, náhrada a podmínky rovnováhy. Uložení a rovnováha tělesa v prostoru.
3. Kinematika tělesa. Kinematika posuvného, rotačního a obecného rovinného pohybu.
4. Dynamika tělesa. Střed hmotnosti, momenty setrvačnosti a deviační momenty tělesa. D´Alembertův princip, pohybové rovnice a věty o pohybu tělesa.
5. Vyšetřování posuvného, rotačního a rovinného pohybu tělesa z pohybových rovnic a aplikací vět o pohybu.
6. Mechanika soustav těles. Složení a vytváření rovinných soustav těles, kinematické dvojice, pohyblivost, statická určitost. Statické řešení rovinných soustav těles metodou uvolňování.
7. Kinematika rovinných soustav těles s proměnným převodem s jedním i s více stupni volnosti. Zdvihová závislost, převodové funkce, rychlost a zrychlení hnaných členů.
8. Kinematika mechanismů s konstantním převodem. Předlohová a planetová soukolí. Statické řešení metodou bilance výkonů.
9. Dynamika rovinných soustav těles metodou uvolňování.
10. Dynamika rovinných soustav těles metodou redukce a aplikací vět o pohybu.
11. Elastostatika. Jednoosá a rovinná napjatost. Deformační energie a Castiglianova věta.
12. Namáhání tahem a tlakem přímých prutů. Krut hřídelů kruhového průřezu.
13. Vnitřní silové účinky, napětí, deformace a dimenzování přímých prutů při rovinném ohybu.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • analyzovat napětí a deformace přímých prutů
  • aplikovat odborné znalosti pro matematickou formulaci technických úloh mechaniky hmotného bodu a tělesa
  • využít vhodného softwarového prostředí pro vyšetření silových poměrů těles a jejich pohybu

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Vypracování a odevzdání zápočtové úlohy.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat metody technické mechaniky na řešení konkrétních úloh.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička