Stavitelství S4 - Kompletační konstrukce - KME/STS4

Garant

  • Ing. Libor Kubina, CSc.

Přednášející

  • Ing. Libor Kubina, CSc.

Cvičící

  • Ing. Libor Kubina, CSc.

Rozvrhové akce

Ing. Libor Kubina, CSc. Přednáška UC 409 ZS Čtvrtek 6-7 (12:05-13:45)
Ing. Libor Kubina, CSc. Cvičení UC 409 ZS Čtvrtek 8-9 (13:55-15:35)

Cíle předmětu

Student bude seznámen s nenosnými a výplňovými stavebními konstrukcemi - podlahami, příčkami, podhledy, lehkými obvodovými plášti, povrchovými úpravami, výplněmi otvorů a stavebními izolacemi.


Přehled látky

1. Aplikace stavební fyziky - zopakování nejdůležitějších fyzikálních veličin, shrnutí požadavků z hlediska stavební fyziky na kompletační konstrukce - úkoly tepelné techniky, akustiky, osvětlení a proslunění prostor, nalezení "ideálního" kompromisu dle těchto nejdůležitějších požadavků.

2. Aplikace stavební fyziky - tepelně technické požadavky na obalové konstrukce budov, součinitele prostupu tepla, součinitele tepelné vodivosti, tepelné odpory a součinitele prostupu tepla, požadavky na tepelné izolace, principy konstrukčního řešení a výpočtové metody.

3. Nenosné konstrukce - požadavky na tepelně technické a akustické vlastnosti, možnosti návrhu, výpočtové metody, příklady možných skladeb a provedení. Izolování budov proti chladu, hluku a vlhkosti.

4. Příčky a dělící konstrukce soudobé zděné, monolitické a montované příčky, sádrokartony, prosklené stěny, přemístitelné příčky, dělící stěny. Konstrukční zásady a principy návrhu.

5. Výplně otvorů v obvodových stěnách - dřevěná, kovová a plastová okna, dveře, výkladce, skleněné stěny, stínící prvky a materiály (žaluzie, markýzy, atd. - druhy), zástavba, terénní úpravy.

6. Podlahové a podhledové konstrukce. Funkční vrstvy podlah, jejich druhy, dělení a zásady návrhu. Teplé a studené povrchy, rozvody v podlahách. Konstrukční a funkční varianty podhledových konstrukcí (pevné, montované podhledy).

7. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a omítky. Obklady pevné a montované, jednovrstvé a vícevrstvé omítky, nátěry, nástřiky.

8. Skládané / sendvičové konstrukce a lehké pláště, zavěšené pláště.

9. Střechy a střešní pláště, ploché střechy - požadavky pro návrh, jejich řešení, druhy a využití. Silové účinky ovlivňující návrh střešních konstrukcí. Druhy střech dle využití - nepochozí, pochozí, pojízdná a zelená střecha, krytiny a sklony.

10. Konstrukce jednoplášťové a dvouplášťové střechy, větraná - nevětraná jednoplášťová střecha, řešení dvouplášťové střechy skladby střech, klempířské práce, odvodnění, atiky, detaily, řešení tepelných mostů.

11. Střešní krytiny, skladby, klempířské práce.

12. Doplňkové kompletační konstrukce, úpravy pro instalace, dřevěné, zámečnické, skleněné a plastové konstrukce, vedení instalací ve stavbě, koncepční řešení, typy a skladby konstrukcí.

13. Vybavení budov a strojní zařízení v budovách - výtahy, strojovny, vedení instalací v budovách.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • vybrat vhodné stavební materiály a výrobky pro kompletační konstrukce staveb
  • navrhovat, posuzovat a optimalizovat komplexní skladby konstrukcí a řešení detailů, zakreslovat je do výkresové dokumentace na základě získaných znalostí o materiálech, konstrukcích a stavební fyzice
  • navrhovat a optimalizovat konstrukce a provedení příček, podlah, podhledů, lehkých obvodových plášťů a střešních souvrství
  • navrhovat a optimalizovat povrchové úpravy stavebních konstrukcí včetně omítek, obkladů a nátěrů
  • vybrat a optimalizovat vhodné izolace stavby, zejména materiály a výrobky pro izolace proti vodě a vlhkosti, tepelné a akustické izolace
  • navrhovat a optimalizovat řešení skladeb střešních plášťů pro jednotlivé typy střech
  • navrhovat a optimalizovat výplně otvorů v nosných i nenosných konstrukcích staveb (okna, dveře, vrata, prosklené stěny)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a obsahu předmětu, a schopnost aplikovat znalosti na řešení konkrétních úloh stavební praxe.

Více informací o předmětu (portál ZČU)