Stavitelství S2 - Nosné konstrukce - KME/STS2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Přednáška UC 410 ZS Pondělí 10-11 (15:45-17:25)
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Cvičení UC 410 ZS Pondělí 8-9 (13:55-15:35)
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Cvičení UC 410 ZS Pondělí 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Naučit studenta komplexně vnímat účinky vlivů působících na stavební konstrukce, jejich vzájemnou interakci a aplikovat tyto znalosti při návrhu dilatací, konstrukcí základových, předsazených, spodní stavby včetně hydroizolačních opatření, nosných konstrukcí střech a vertikálních komunikací.

Přehled látky

1. týden
Konstrukční systémy staveb - shrnutí a opakování; vnější účinky a reakce systému; svislé a vodorovné nosné konstrukce, dilatace.

2. týden
Předsazené konstrukce - druhy, funkce a požadavky, vnější vlivy, konstrukční řešení, statické chování.

3. týden
Vnitřní schodiště - funkce a požadavky, typologie, tvarová řešení, konstrukční zásady, akustika, požární bezpečnost.

4. týden
Vnitřní schodiště - konstrukční, materiálové a technologické varianty.

5. týden
Vnitřní schodiště - statické principy, interakce s nosným systémem budovy.

6. týden
Šikmé rampy, výtahové šachty a eskalátory - stavebně konstrukční principy, interakce s nosným systémem budovy, statické požadavky na podpůrné konstrukce; vnější a venkovní schodiště - konstrukční, materiálové a technologické varianty, požadavky a vlastnosti.

7. týden
Nosné konstrukce zastřešení I. - terminologie; krovy - funkce, materiály, požadavky, vlastnosti, prvky a spoje, prostorová tuhost.

8. týden
Nosné konstrukce zastřešení II. - vazníkové a tažené konstrukce - funkce, materiály, požadavky, vlastnosti, prostorová tuhost.

9. týden
Základové konstrukce I. - hydrogeologický průzkum, základové poměry, geotechnické kategorie; základy - funkce a požadavky, principy konstrukčního návrhu, vliv na statické chování celého nosného systému; interakce systému stavba - základy - podloží.

10. týden
Základové konstrukce II. - plošné základy - druhy, konstrukční a materiálová řešení, statické chování; hlubinné základy - druhy, konstrukční a materiálová řešení, statické chování.

11. týden
Spodní stavba - zemní tlak, hydrostatický tlak, namáhání konstrukcí spodní stavby, suterénní stěny, osvětlovací a větrací šachty - funkce a požadavky, principy, konstrukční a technologická řešení.

12. týden
Hydroizolace spodní stavby I. - hydrofyzikální expozice spodní stavby, agresivita prostředí, povlakové hydroizolační systémy - typy, vlastnosti, principy návrhu.

13. týden
Hydroizolace spodní stavby II. - hydroizolační systémy ostatní - typy, vlastnosti, principy návrhu; prostupy a speciální detaily; dilatace hydroizolačních systémů a spodní stavby.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • analyzovat účinky působící na konstrukce pozemních staveb
  • navrhnout a optimalizovat konstrukční systém budovy
  • navrhnout předsazené konstrukce stavby
  • navrhnout schodiště
  • navrhnout nosnou konstrukci zastřešení
  • navrhnout systém plošných základů stavby
  • navrhnout konstrukci spodní stavby včetně hydroizolace

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.
Zápočty z předmětu KME/STS2 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Více informací o předmětu (portál ZČU)