Stavební tepelná technika - KME/STT

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Přednáška UC 422 LS Pondělí 2-4 (08:25-11:00)
Ing. Luděk Vochoc, Ph.D. Cvičení UC 422 LS Pondělí 5-6 (11:10-12:50)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je prohloubit a doplnit odborné znalosti studentů ve stavební tepelné technice, zejména v oblasti teorie a moderních metod hodnocení, navrhování a provádění stavebních konstrukcí. Důraz je kladen na hodnocení a optimalizaci energetické náročnosti staveb a jejich konstrukcí v komplexních souvislostech životnosti a spolehlivosti staveb a legislativních požadavků.

Přehled látky

1) Úvod do problematiky, typy zateplovacích systémů - jejich výhody a nevýhody, požadavky na řešení detailů v obálce budovy, konflikt mezi požadavky na tepelnou vodivost nosných obvodových konstrukcí a jejich mechanické parametry (únosnost, stabilita, )
2) Tepelně technické posouzení konstrukcí požadavky, okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty, vlastnosti stavebních materiálů, tepelná vodivost, faktor difúzního odporu, součinitel prostupu tepla, vliv systematických tepelných mostů
3) Tepelné mosty, lineární a bodový činitel prostupu tepla, průměrný vliv tepelných vazeb, řešení detailů, výpočty a realizace
4) Tepelně technické posouzení obálky budovy průměrný součinitel prostupu tepla, měrná ztráta prostupem tepla, činitel teplotní redukce, konstrukce ve styku se zeminou, konstrukce ve styku s nevytápěným prostorem, štítek obálky budovy / PENB
5) Materiálové varianty konstrukcí pro energeticky úspornou výstavbu, optimalizace kombinace materiálů a dimenzí konstrukcí z hlediska komplexních parametrů (tepelná a vlhkostní vodivost, statická bezpečnost, akustická neprůzvučnost, životnost a spolehlivost,), superizolace (PIR, aerogel,)
6) Optimalizace energetické náročnosti staveb umístění a orientace stavby, tvar stavby, konstrukční a materiálové řešení, zónování dispozice, velikosti prosklených ploch
7) Tepelně technické posouzení místnosti, tepelná stabilita v zimním a v letním období, návrh pasivních a aktivních opatření
8) Stavebně technická řešení transformace tradičních staveb na energeticky úsporné
9) Tepelně vlhkostní posouzení konstrukce povrchová teplota, difúze vodní páry, kondenzace uvnitř konstrukce, bilance zkondenzované a vypařené vodní páry, provětrávaná vzduchová mezera, šíření vlhkosti ve větrané vrstvě
10) Vlhkost stavebních konstrukcí - zabudovaná vlhkost, principy návrhu a technická řešení sanace vlhkosti
11) Okna, dveře, lehké fasády požadavky a výpočty
12) Diagnostika tepelně technických parametrů stávajících staveb infračervená termografie, kontaktní měření, simulace, vzduchová neprůvzdušnost,
13) Komplexní tepelně technické posouzení - protokol, certifikace, nástroje pro hodnocení tepelně technických parametrů (LEED, BREAM, SBToolCZ). Dopady legislativních požadavků na energetickou náročnost staveb a na stavebně technické řešení staveb po roce 2020

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování seminární úlohy v uspokojivé kvalitě a úspěšné absolvování zápočtového testu.
  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace na odborné úrovni pro řešení konkrétních úloh stavební praxe.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)