Stavební projekt 1/2 - KME/SPR2

Garant

Cíle předmětu

Druhá část dvousemestrálního projektu. Cílem je seznámit studenta s komplexním a analytickým přístupem při návrhu a optimalizaci novostaveb a jeho praktickou aplikací.

Přehled látky

1. - 2. Pokračování práce z předchozího semestru. Analýza okolí budovy, vypracování koordinační situace stavby.

3. - 4. Analýza a optimalizace technologického postupu výstavby, zpracování základních technologických podkladů pro realizaci stavby (situace staveniště, postup výstavby).

5. - 6. Podrobné statické výpočty 3 vybraných konstrukčních prvků.

7. - 8. Podrobné tepelně technické výpočty a posouzení nejméně 2 vybraných konstrukčních detailů.

9. - 11. Optimalizace celkového řešení stavby včetně kompletačních konstrukcí a rozvodů TZB.

12. Dopracování projektové dokumentace ve specifikovaném rozsahu, návrh, optimalizace a zakreslení zadaných konstrukčních detailů (nejméně 5, měřítko 1:2 - 1:10).

13. Veřejná prezentace projektu. Zápočet

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • dimenzovat konstrukční prvky stavby ve vazbě na konkrétní zatěžovací stavy
  • posoudit a optimalizovat místa tepelných mostů a tepelných vazeb obálky stavby
  • optimalizovat řešení konstrukčního systému stavby ve vztahu k technologickému postupu realizace
  • optimalizovat řešení konstrukčního systému stavby ve vztahu k zabudovaným systémům TZB

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování semestrální práce v uspokojivé kvalitě a její veřejná prezentace.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička