Stavební projekt 1/2 - KME/SPR2

Garant

Cíle předmětu

Druhá část dvousemestrálního projektu. Cílem je seznámit studenta s komplexním a analytickým přístupem při návrhu a optimalizaci novostaveb a jeho praktickou aplikací.

Rozsah odevzdávané práce:
- výkresy nejméně 5 podrobností reprezentativních detailů
- posouzení statické spolehlivosti nosného systému - numerický model vybrané části konstrukce, podrobný návrh a posouzení 3 vybraných nosných prvků
- numerické posouzení vedení tepla, povrchových teplot a kondenzace 2 vybraných detailů
- koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby
- koncepce technologického postupu provádění stavby, situace zařízení staveniště, časový plán výstavby
- zpracování seminární práce na vybrané teoretické téma

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje jeho úrovni odpovídající, komplexní problém stavební praxe s využitím znalostí získaných studiem. Ve druhém semestru dvousemestrálního předmětu bude dopracována koncepce zadané stavby středního rozsahu.

1. - 12. Pokračování práce z předchozího semestru. Práce bude zahrnovat tyto kroky:
- průběžná optimalizace celkového řešení stavby včetně kompletačních konstrukcí a rozvodů TZB
- zpracování 5 vybraných detailů - výkresy v měřítku 1:2 - 1:10, analýza jejich statických a stavebně fyzikálních parametrů, optimalizace řešení
- detailní tepelně technická analýza 2 vybraných detailů - numerické posouzení 2D/3D vedení tepla, povrchových teplot a kondenzace vlhkosti, vyhodnocení dosažených vlastností
- posouzení statické spolehlivosti nosného systému - vytvoření a verifikace numerického modelu vybrané části konstrukce, podrobný návrh a posouzení 3 vybraných nosných prvků
- vypracování koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby, rozdělení na požární úseky, posouzení vybraných požárních úseků, výkresy koncepce požárně bezpečnostního řešení - v koordinaci s předmětem POS6
- analýza a optimalizace technologického postupu výstavby, zpracování základních technologických podkladů pro realizaci stavby a její koncepce (situace staveniště, časový postup výstavby) - v koordinaci s předměty TES2 a PŘS
- dopracování projektové dokumentace ve specifikovaném rozsahu
- zpracování seminární práce na vybrané teoretické téma, včetně dodržení zásad zpracování odborných textů

13. Veřejná prezentace projektu. Zápočet.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • dimenzovat konstrukční prvky stavby ve vazbě na konkrétní zatěžovací stavy
  • posoudit a optimalizovat místa tepelných mostů a tepelných vazeb obálky stavby
  • optimalizovat řešení konstrukčního systému stavby ve vztahu k technologickému postupu realizace
  • optimalizovat řešení konstrukčního systému stavby ve vztahu k zabudovaným systémům TZB

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování semestrální práce v uspokojivé kvalitě a její veřejná prezentace.

Více informací o předmětu (portál ZČU)