Stavební projekt 1/1 - KME/SPR1

Garant

Cíle předmětu

První část dvousemestrálního projektu. Cílem je seznámit studenta s komplexním a analytickým přístupem při návrhu a optimalizaci novostaveb a jeho praktickou aplikací.

Rozsah odevzdávané práce:
- analýza okrajových podmínek návrhu budovy
- minimálně 3 varianty konstrukčního systému budovy, předběžné dimenzování hlavních nosných prvků
- návrhy skladeb obvodových i vnitřních konstrukcí a jejich stavebně fyzikální analýzy (tepelná technika, stavební akustika apod.)
- stavební výkresy - půdorysy podlaží, půdorys střechy i konstrukce střechy, svislé řezy, technický pohled na čelní průčelí
- výpočet základových konstrukcí, půdorys základů
- konstrukční výkresy - výkresy tvaru nebo skladby vybraných částí budovy
- situační výkresy - situace širších vztahů, situace katastru nemovitostí, koordinační situace stavby
- generely trubních rozvodů TZB
- textové přílohy - průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva architektonicko stavební

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje jeho úrovni odpovídající, komplexní problém stavební praxe s využitím znalostí získaných studiem. V prvním semestru dvousemestrálního předmětu bude vytvořena a optimalizována celková koncepce zadané stavby středního rozsahu.

1. Zadání řešené budovy na základě architektonické studie, prezentací významných staveb publikovaných v odborných médiích apod. Jako vhodná budova je předpokládán objekt administrativní, obytný, municipální, sportovní apod., výšky do 8 podlaží nebo 36 m rozponu střešní konstrukce.

2. - 3. Komplexní analýza vybrané stavby; zpracováno ve formě textové zprávy, podle potřeby doplněné skicami, schématy a situacemi.
Analýza vnějších účinků, např.:
- požadavky územního plánu na funkci, rozměry apod. stavby; požadavky na zastavěnost pozemku, podíl zelených ploch apod.
- geologický profil podloží / únosnost zemin v základové spáře / hladina podzemní vody
- sklon povrchu terénu, odtokové poměry, záplavová oblast
- okolní zástavba - odstupy, výšky, hloubky založení (ideálně doplněno výkresem zjednodušené situace)
- sítě / infrastruktura okolo stavby (situace)
- větrová oblast
- sněhová oblast
- teplotní oblast
- agresivita prostředí / degradační a korozivní vlivy (hluk, vibrace, zplodiny, chemismus, vysoké / nízké teploty...)
- dopravní dostupnost
- možnosti velikosti / rozsahu staveniště, zábory
- lokální dostupnost materiálů a technologií
Analýza vnitřních parametrů, např.:
- počet uživatelů stavby, charakter užívání stavby
- požadavky únosnosti stropů (velikosti nahodilých nebo mimořádných zatížení)
- požadavky na součinitel prostupu tepla obalových konstrukcí a energetickou náročnost stavby
- požadavky na neprůzvučnosti stěn, stropů, obálky, otvorových výplní
- požadavky na zastínění / oslunění / osvětlení interiéru
- požadavky na bezbariérovost stavby
- světlé / konstrukční výšky
- požadovaná provozní (nejen energetická) náročnost
- požadavky na životnost stavby a jejích jednotlivých prvků a konstrukcí, analýza procesu stárnutí dílčích konstrukcí
- příjezdové a přístupové komunikace, doprava v klidu, počty parkovacích míst, rozměry parkovacích stání, vlečné křivky, řešení ramp apod.
- atd.

4. Variantní návrh nosného systému a obvodového pláště budovy - nejméně 3 vhodné materiálové, konstrukční a technologické varianty (schémata půdorysu a řez 1:200 + textová charakteristika). Doprovodné skici a schémata prokazující proveditelnost a funkčnost detailů, zajištění prostorové stability systému, řešení styků apod.

5. - 6. Analýza variant nosného systému a obvodového pláště, výběr nejvhodnější varianty a její optimalizace s ohledem na účel stavby, prostorovou tuhost a stabilitu, řešení základů a spodní stavby, interakce nosných a výplňových konstrukcí, energetickou náročnost, tepelné mosty atd. (textová příloha + schémata 1:100).

7. - 8. Koncepční návrh výplňových konstrukcí a systémů TZB (schémata 1:100 + předběžné výpočty stavební fyziky a TZB). Koncepce technologického postupu realizace stavby (bodový popis realizace, schéma situace staveniště). Doprovodné skici detailů a tvarových řešení.

9. - 11. Předběžné statické výpočty a posouzení vybraných nosných prvků nosného systému budovy, posouzení prostorové tuhosti a stability, návrh a posouzení styků. Konstrukční výkresy (základy, tvar, skladba) 1:100.

12. Veřejná prezentace rozpracovaného projektu.

13. Kompletace projektu. Zápočet

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • provést komplexní analýzu stavby
  • charakterizovat vnější a vnitřní parametry stavby
  • vybrat, navrhnout a optimalizovat vhodný konstrukční systém stavby
  • analyzovat a optimalizovat prostorovou tuhost a stabilitu stavby a jejích konstrukcí
  • navrhnout a optimalizovat obalové konstrukce stavby
  • navrhnout koncepci systémů TZB konkrétní stavby

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování semestrální práce v uspokojivé kvalitě a její veřejná prezentace.

Více informací o předmětu (portál ZČU)