Stavební materiály 1 - KME/MA

Garant

  • Ing. Libor Kubina, CSc.

Cíle předmětu

Seznámit studenta s nejrozšířenějšími druhy stavebních materiálů a výrobků, jejich vlastnostmi a postupy jejich měření a hodnocení, a zásadami jejich využití v pozemních stavbách.

Přehled látky

1. Úvod. Terminologie, legislativa, druhy stavebních materiálů podle využití, suroviny, požadavky, měření, testování, hodnocení, certifikace, kontrola kvality. Stavební dílo, jeho skladba a vlastnosti. Využitelnost, trvanlivost, recyklace, likvidace.

2. Struktura stavebních materiálů, frakce, čára zrnitosti, hutnost, pórovitost, hustota, objemová hmotnost, nasákavost, anizotropie a další vlastnosti spojené se strukturou, objemem a hmotností. Měření a hodnocení těchto vlastností. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky.

3. Mechanické parametry stavebních materiálů. Druhy namáhání, pracovní diagram, pevnosti, modul pružnosti, modul přetvárnosti, tuhost, příčné přetvoření, křehkost, houževnatost, vrub. Statika, dynamika, únava. Zkoušení a hodnocení mechanických parametrů.

4. Fyzikální parametry stavebních materiálů. Odolnost, délková a objemová roztažnost, tepelná vodivost, elektrická vodivost, paropropustnost, mrazuvzdornost, propustnost, pohltivost a odrazivost světla.

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů. Druhy šíření tepla, tepelná vodivost, tepelný odpor, tepelná jímavost, difúze tepla, emisivita. Materiály pro tepelné izolace.

6. Chemické vlastnosti stavebních materiálů. Degradační procesy ve stavbách, poškozování materiálů. Koroze, její druhy, projevy a důsledky. Hořlavost, žáruvzdornost, odolnost proti plameni. Kompatibilita materiálů.

7. Technologické vlastnosti stavebních materiálů. Tvárnost, tvarovatelnost, svařitelnost, obrobitelnost. Technologické principy provádění stavebních konstrukcí.

8. Beton, železobeton, drátkobeton, speciální betony. Monolit, prefamonolit, prefabrikace.

9. Zdivo a jeho složky. Zdicí prvky, pojiva. Druhy tradičního zdiva, druhy moderního zdiva.

10. Kovy pro stavební konstrukce. Konstrukční prvky, doplňkové prvky, spojovací prvky.

11. Dřevo pro stavební konstrukce. Hraněné řezivo, lepené dřevo.

12. Plasty pro stavební konstrukce a prvky. Prvky deskové, fólie, profily, speciální typy.

13. Ostatní a speciální stavební materiály. Sklo, izolace, živice, kompozity, moderní materiály. Ekologická hlediska životního cyklu stavebních materiálů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout vhodné stavební hmoty do objektu
  • charakterizovat vlastnosti stavebních hmot

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrální práce v požadované kvalitě a její prezentace.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)