Stavební akustika a denní osvětlení - KME/SADO

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Přednáška UC 122 ZS Pátek 1-2 (07:30-09:10)
Doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Cvičení UC 122 ZS Pátek 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je doplnit a prohloubit znalosti studenta v oblastech stavební akustiky a přirozeného osvětlení (denního osvětlení a proslunění) především v oblastech teorie a moderních metod hodnocení, navrhování a provádění budov v jednotlivých fázích životního cyklu stavby. Důraz je kladen na problematiku ochrany staveb před hlukem a vibracemi, na urbanistickou a prostorovou akustiku, dále problematiku denního osvětlení a proslunění v komplexních souvislostech v návaznosti na optimalizaci a kvalitu vnitřního prostředí, energetickou náročnost a životnost stavby z hlediska platné legislativy a nově připravované evropské normy.

Přehled látky

1) Úvod do problematiky, základní pojmy z oboru obecné akustiky, zvukové pole, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru.
2) Urbanistická akustika. Útlum hluku ve venkovním prostoru. Hluk z dopravy (silniční, kolejová, letecká). Ochrana proti dopravnímu hluku.
3) Prostorová akustika. Požadavky na jednotlivé prostory. Doba dozvuku. Zvuková pohltivost. Kritéria a metody hodnocení. Vlnová akustika. Geometrická akustika. Statická akustika. Prvky a konstrukce pro pohlcování zvuku.
4) Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Zvuk šířený vzduchem. Zvuk šířený konstrukcí. Zvuk TZB. Pružné uložení strojů. Materiály pro pružné uložení. Konstrukční uspořádání. Návrh.
5) Vzduchová neprůzvučnost. Požadavky. Vážená stavební neprůzvučnost. Neprůzvučnost jednoduché konstrukce. Technická metoda. Provozní metoda. Dvouprvkové konstrukce. Víceprvkové konstrukce. Složené konstrukce.
6) Kročejová neprůzvučnost. Požadavky na kročejový zvuk. Výpočet kročejového zvuku homogenní stropní desky. Výpočet útlumu kročejového zvuku plovoucí podlahou. Provozní metoda. Útlum kročejového zvuku podhledem.
7) Oslunění a proslunění. Orientace budovy ke světovým stranám. Proslunění bytových staveb. Proslunění nebytových staveb. Zohlednění stávající zástavby.
8) Metody návrhu a posouzení budov z hlediska oslunění a proslunění. Prostředky regulace.
9) Denní osvětlení. Základní pojmy. Legislativní požadavky. Sjednocení s evropskou legislativou. Kvalitativní kritéria hodnocení.
10) Činitel denní osvětlenosti. Stanovení dílčích složek činitele denní osvětlenosti. Metody hodnocení. Měření denního osvětlení.
11) Denní světlo v budově. Denní osvětlení různých druhů staveb a jejich specifické problémy. Osvětlení obytných budov. Osvětlení škol a předškolních zařízení. Osvětlení výstavních prostor. Osvětlení zdravotnických zařízení. Osvětlení sportovních staveb. Osvětlení průmyslových staveb.
12) Sdružené osvětlení. Požadavky pro návrh, posouzení a užívání sdruženého osvětlení.
13) Osvětlovací systémy. Aktivní systémy - sluneční kolektory, heliostaty, systémy optických vláken, světlovodně transparentní tubusy, optické čočky. Pasivní systémy - okna, světlíky, anglické dvorky, sklepní světlíky, světlovody, zařízení sloužící pro přesměrování světla.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky na zápočet:
  Vypracování semestrální práce.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené a procvičované látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)