Statika pro design - KME/PDSTA

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Alena Jonášová, Ph.D. Přednáška UC 122 LS Úterý 2-3 (08:25-10:05)
Ing. Alena Jonášová, Ph.D. Cvičení UC 122 LS Úterý 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Cíle předmětu (anotace):
- uvést studenty do řešení problémů statiky hmotného bodu a dokonale tuhého tělesa v rovině a prostoru s využitím analytických a grafických metod,
- seznámit studenty se statickým řešením rovinných a prostorových soustav těles (nepohyblivé soustavy těles, prutové soustavy, mechanismy),
- přiblížit studentům základy analytické statiky a představit jim princip virtuálních prací.

Přehled látky

Harmonogram:
1. týden:
Přednáška - Rovinná soustava sil o společném působišti. Uložení a rovnováha hmotného bodu v rovině (včetně pasivních účinků) - analytické a grafické řešení.
Cvičení - Analytické a grafické řešení rovnováhy hmotného bodu v rovině. Aplikace na konkrétních příkladech.
2. týden:
Přednáška - Uložení a rovnováha hmotného bodu v prostoru (včetně pasivních účinků) - analytické řešení.
Cvičení - Analytické řešení rovnováhy hmotného bodu v prostoru. Aplikace na konkrétních příkladech.
3. týden:
Přednáška - Obecná rovinná soustava sil. Uložení a rovnováha tělesa v rovině (včetně pasivních účinků) - analytické a grafické řešení.
Cvičení - Analytické a grafické řešení rovnováhy tělesa v rovině. Aplikace na konkrétních příkladech.
4. týden:
Přednáška - Uložení a rovnováha tělesa v rovině - pokračování. Tření vláken, spojité zatížení.
Cvičení - Analytické a grafické řešení rovnováhy tělesa v rovině. Aplikace na konkrétních příkladech - pokračování.
5. týden:
Přednáška - Obecná prostorová soustava sil. Uložení a rovnováha tělesa v prostoru - analytické řešení.
Cvičení - Analytické řešení rovnováhy tělesa v prostoru. Aplikace na konkrétních příkladech.
6. týden:
Přednáška - Vnitřní statické účinky v tělese.
Cvičení - Vyšetřování vnitřních statických účinků v tělesech. Aplikace na příkladech.
7. týden:
Přednáška - Složení rovinných soustav těles. Pohyblivost a statická určitost.
Cvičení - Ukázky simulace pohybu základních trojčlenných a čtyřčlenných mechanismů. Ukázky modelů vybraných mechanismů.
8. týden:
Přednáška - Statické řešení nepohyblivých rovinných soustav těles metodou uvolňování - analytické a grafické řešení.
Cvičení - Analytické a grafické řešení statické rovnováhy vybraných nepohyblivých soustav těles.
9. týden:
Přednáška - Prutové soustavy v technické praxi. Statická a tvarová určitost, vytváření prutových soustav. Metody statického řešení rovinných a prostorových prutových soustav (styčníková a průsečná metoda).
Cvičení - Statické řešení rovinných a prostorových prutových soustav. Aplikace na konkrétních příkladech.
10. týden:
Přednáška - Statické řešení pohyblivých rovinných soustav těles (včetně určování pasivních účinků) - analytické a grafické řešení.
Cvičení - Analytické a grafické řešení statické rovnováhy vybraných rovinných mechanismů. Zadání semestrální práce.
11. týden:
Přednáška - Soustavy s ozubenými koly a prostorové soustavy těles.
Cvičení - Statické řešení soustav s ozubenými koly.
12. týden:
Přednáška - Základy analytické statiky. Souřadnice a vazby. Princip virtuálních prací.
Cvičení - Aplikace principu virtuálních prací ve statice.
13. týden:
Přednáška - Vyšetřování stability statické rovnovážné polohy.
Cvičení - Aplikace principu virtuálních prací ve statice - pokračování.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.
  Zápočet z předmětu KME/PDSTA získaný v předchozích letech studia se neuznává.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních úloh.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)