Statika - KME/STA

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky
- definice vektoru síly, vektoru momentu a typů silových soustav
- rovnováhy hmotných bodů
- rovnováhy těles (v rovině a prostoru)
- rovnováhy vázané soustavy mnoha těles

Přehled látky

1) Předmět mechaniky, rozdělení. Síla určení, skládání, rozklad. Moment síly k bodu.
2) Moment síly k ose. Varignonova věta. Silová dvojice, základní věty statiky.
3) Silová pole, práce a výkon síly a momentu.
4) Náhrada, ekvivalence, rovnováha - soustava sil se společným působištěm (rovinná, prostorová). Uložení a rovnováha bodu v rovině, analytické a grafické řešení.
5) Uložení a rovnováha bodu v prostoru (včetně pasivních účinků). Analytické řešení.
6) Náhrada, ekvivalence, rovnováha - obecná rovinná soustava sil, rovnoběžné síly v rovině.
7) Uložení a rovnováha tělesa v rovině (včetně pasivních účinků). Analytické a grafické řešení.
8) Uložení a rovnováha tělesa v rovině. Tření vláken, spojité zatížení.
9) Náhrada, ekvivalence, rovnováha - obecná prostorová soustav sil. Vektorový kříž, silový šroub.
10) Rovnoběžné síly v prostoru, středisko rovnoběžných sil, střed hmotnosti.
11) Uložení a rovnováha tělesa v prostoru (ideální vazby). Složení soustavy těles.
12) Statické řešení soustavy těles analytické a grafické řešení.
13) Statické řešení prutových soustav (styčníková a průsečná metoda), soustavy s ozubenými koly.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • vypočítat moment síly a dvojice sil k bodu a ose
  • určit střed hmotnosti těles
  • řešit rovnováhu hmotného bodu a tělesa (ideální a reálné vazby)
  • řešit a charakterizovat rovnováhu vázané soustavy mnoha těles
  • charakterizovat prutové soustavy a soustavy s ozubenými koly

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni. Semestrální práci zadává a hodnotí vyučující rozvrhové akce, na které je student zapsán. Zápočty z předmětu KME/STA získané v předchozích letech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.
Charakteristika zkoušky: Zkouška z předmětu KME/STA má pouze písemnou formu. Ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomocné materiály. Každý student prokáže u zkoušky svoji totožnost kartou JIS a indexem (oba tyto doklady současně, jinak nebude ke zkoušce připuštěn) a ke zkoušce si přinese dostatečný počet čistých papírů formátu A4, psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku.

Struktura písemného testu
1. Šest základních otázek (á 2 body za správnou odpověď, max. 12 bodů).
2. Čtyři příklady ze statiky bodu a tělesa (á 3 body za správné řešení, max. 12 bodů).
3. Čtyři příklady ze statiky soustavy těles (á 4 body za správné řešení, max. 16).
4. Maximální počet bodů z písemné zkoušky je 40 bodů.

Hodnocení zkoušky
34 až 40 bodů - výborně,
26 až 33 bodů - velmi dobře,
18 až 25 bodů - dobře,
0 až 17 bodů - nevyhověl.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička