Statika 1 - KME/ST1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D. Přednáška UL 112 ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)
Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D. Cvičení UL 112 ZS Středa 6-7 (12:05-13:45)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základní metody a postupy, pomocí nichž budou schopni řešit jednoduché staticky určité a neurčité úlohy z oblasti statiky stavební mechaniky.

Přehled látky

1. Stavební mechanika - statika - úvod. Hmotné objekty a jejich soustavy, typy vazeb, statická určitost a neurčitost v rovině a v prostoru, výjimkové případy podepření, nosné konstrukce a jejich dělení, rovinné složené soustavy a jejich základní typy.

2. Staticky určité rovinné nosníky (základní typy nosníku - konzolový, prostý, šikmý, lomený, křivý). Postup vyšetřování vnitřních statických účinků.

3. Staticky určité prostorové nosníky. Staticky určité rovinné nosníkové soustavy (trojkloubový nosník a oblouk s táhlem a bez táhla, Gerberův nosník, obecná složená soustava).

4. Řešení staticky určitých rovinných kloubových soustav - příhradové nosníky. Styčníková metoda (obecná, zjednodušená, Southwellova úprava).

5. Řešení staticky určitých rovinných kloubových soustav - příhradové nosníky. Průsečná metoda (Ritterova úprava).
Řešení staticky určitých plnostěnných nosníků s pohyblivým zatížením - příčinkové čáry statických veličin (úvod, definice).

6. Příčinkové čáry statických veličin - vyšetření příčinkových čar pro základní typy nosníků (konzolový, prostý, převislý, Gerberův).

7. Příčinkové čáry - vyhodnocení pro pohyblivé zatížení - základní pravidla. Kritéria pro nalezení maximálního ohybového momentu (Winklerovo, břemenové, Šolínovo).

8. Přetvoření staticky určitých konstrukcí. Princip virtuálních prací.

9. Metoda jednotkových sil - Maxwellovy-Mohrovy vzorce.

10. Maxwellovy-Mohrovy vzorce - stanovení deformace obecných staticky určitých nosníků a konstrukcí.

11. Řešení staticky neurčitých rovinných konstrukcí (rozdělení staticky neurčitých konstrukcí stanovení stupně vnitřní a vnější statické neurčitosti, metody řešení - přehled).

12. Řešení staticky neurčitých nosníků (vetknutí + vetknutí, vetknutí + podpora). Vliv popuštění a teploty.

13. Spojitý nosník. Odvození třímomentové rovnice.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • vyšetřit vnitřní statické účinky u obecných staticky určitých rovinných nosníků
  • určit vnitřní statické účinky u rovinných nosníkových soustav a prutových konstrukcí
  • stanovit deformace staticky určitých konstrukcí pomocí metody jednotkových sil
  • vypočítat stupeň vnitřní a vnější statické neurčitosti u rovinných prutových a nosníkových soustav
  • řešit úlohy jednoduchých staticky neurčitých nosníků a spojitých nosníků

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání znalostí prostřednictvím souhrnné písemné práce a ústní rozpravy.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)