Seminář ze statiky - KME/SSTA

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenta do problematiky
- silového působení na hmotné body a tělesa
- praktického řešení rovnováhy hmotných bodů a těles
- praktického řešení rovinné soustavy mnoha těles (analytické a grafické metody)
- praktického řešení prutových soustav a soustav s ozubenými koly

Seminář ze statiky je doporučen k předmětu KME/STA. Doplňuje a rozšiřuje látku probíranou v předmětu KME/STA formou příkladů a praktických ukázek.

Přehled látky

1) Vektorový počet a mechanika.
2) Skládání a rozklad sil. Moment síly k bodu.
3) Moment síly k ose. Silová dvojice. Skládání silových dvojic.
4) Práce v silovém poli. Práce a výkon síly a momentu.
5) Uložení a rovnováha bodu v rovině (včetně pasivních účinků), analytické a grafické řešení.
6) Řazení pružin. Vyšetřování rovnováhy hmotného bodu v prostoru, analytické řešení.
7) Obecná rovinná soustava sil, rovnoběžné síly v rovině.
8) Uložení a rovnováha tělesa v rovině (včetně pasivních účinků). Analytické a grafické řešení.
9) Analytické a grafické vyšetřování rovnováhy tělesa v rovině včetně pasivních účinků. Metoda fyzikální iterace.
10) Výpočet polohy středu hmotnosti, užití Pappových vět. Aplikace na práci síly.
11) Analytické vyšetřování rovnováhy tělesa v prostoru.
12) Statické řešení nepohyblivých rovinných soustav těles pomocí analytických a grafických metod - praktické příklady. Prutové soustavy.
13) Statické řešení rovinných mechanismů pomocí analytických a grafických metod - praktické příklady. Soustavy s ozubenými koly.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit praktické úlohy rovnováhy hmotného bodu (v rovině a prostoru)
  • vypočítat polohu středu hmotnosti reálných technických útvarů
  • charakterizovat vlastnosti silových soustav
  • realizovat vhodný způsob výpočtu rovnováhy těles
  • analyzovat silové působení mezi tělesy vázané mechanické soustavy

Požadavky na studenta

Účast na semináři minimálně 75 %. Vypracování semestrální práce na odpovídající úrovni.

Více informací o předmětu (portál ZČU)