Seminář z pružnosti a pevnosti 1 - KME/SPP1

Garant

Cíle předmětu

Student se seznámí s řešením
- základních a složitějších staticky určitých a neurčitých úloh typu tah - tlak, ohyb, krut,
- úloh rovinné a prostorové napjatosti,
- úloh kombinovaného namáhání,
- úloh geometrických charakteristik ploch.
Student bude obeznámen s Castiglianovou věta a její aplikací při vyšetřování deformace prutu.

Přehled látky

1. Úlohy typu tah - tlak: jednoduché staticky určité úlohy vyšetřování napětí a deformací od vlivu povrchových a objemových sil a úlohy vyšetřování deformací od vlivu změny teploty, dimenzování.
2. Úlohy typu tah - tlak: složitější staticky určité úlohy - deformace kónického prutu, napětí a deformace prutů po částech konstantního průřezu, superpozice řešení.
3. Úlohy typu tah - tlak: staticky neurčité případy, odvození Castiglianovy věty a její aplikace.
4. Geometrické charakteristiky ploch: vyšetřování polohy těžiště, aplikace Steinerovy věty, geometrické charakteristiky kruhové výseče.
5. Geometrické charakteristiky ploch: konstrukce a využití Mohrovy (Culmannovy) kružnice, kvadratické momenty ploch pro hlavní a hlavní centrální osy průřezu.
6. Ohyb nosníků: vyšetřování vnitřních statických účinků, maximální ohybový moment, dimenzování.
7. Deformace nosníků: aplikace diferenciální rovnice průhybové čáry a Castiglianovy věty.
8. Deformace nosníků: Mohrova metoda, staticky neurčité případy.
9. Krut prutů kruhového průřezu: aplikace pevnostní a tuhostní podmínky, vyšetřování napjatosti u hřídelů konstantního a nekonstantního průřezu, staticky neurčité případy.
10. Rovinná a prostorová napjatost: vyšetřování hlavních napětí, konstrukce Mohrovy kružnice, Mohrův diagram a jeho využití.
11. Kombinované namáhání: Guestova, HMH a Mohrova pevnostní hypotéza a jejich aplikace.
12. Zápočtová písemná práce.
13. Zápočet.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky k zápočtu:
    Účast minimálně 75%. V případě nižší účasti prokázání znalostí prostřednictvím souhrnného testu.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)