Seminář z mechaniky 1 - KME/SME1

Garant

Cíle předmětu

Představit studentům praktické řešení vybraných problémů kinematiky a statiky hmotného bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Seminář doplňuje a rozšiřuje látku probíranou v předmětu KME/MECH1 řešením konkrétních příkladů.

Přehled látky

1. týden: Vyšetřování přímočarého rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu hmotného bodu. Zvláštní případ nerovnoměrného přímočarého pohybu hmotného bodu ? harmonický pohyb.
2. týden: Řešení vratného pohybu ? technické aplikace.
3. týden: Křivočarý pohyb hmotného bodu v rovině, vyšetřování poloměru křivosti.
Křivočarý pohyb hmotného bodu v prostoru, vyšetřování flexní a torzní křivosti křivek aplikací Frenétových vztahů.
4. týden: Aplikace základního rozkladu obecného rovinného pohybu tělesa.
5. týden: Aplikace obecného rozkladu obecného rovinného pohybu tělesa.
6. týden: Vyšetřování pólů pohybu užitím pólové věty. Skládání a rozklad sil. Moment síly k bodu.
7. týden: Moment síly k ose. Silová dvojice. Skládání silových dvojic. Základní věty statiky.
8. týden: Analytické a grafické řešení silových soustav.
9. týden: Výpočet polohy středu hmotnosti, užití Pappových vět. Aplikace na práci síly.
10. týden: Vyšetřování rovnováhy hmotného bodu v rovině včetně uvažování pasivních účinků. Řazení pružin.
11. týden: Vyšetřování rovnováhy hmotného bodu v prostoru.
12. týden: Analytické a grafické vyšetřování rovnováhy tělesa v rovině včetně pasivních účinků. Metoda fyzikální iterace.
13. týden: Analytické vyšetřování rovnováhy tělesa v prostoru.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání dvou správně vyřešených domácích úloh.

  Ke stažení

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička