Seminář z kinematiky - KME/SKIN

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky
- praktického řešení vybraných problémů kinematiky bodu (přímočarý a křivočarý pohyb)
- praktického řešení vybraných problémů kinematiky tělesa (rovinný a prostorový pohyb)
- praktického řešení křivosti trajektorií bodů a obálek
- praktického řešení kinematiky rovinné soustavy vázaných těles (analytické a grafické metody)

Seminář z kinematiky je doporučen k předmětu KME/KIN. Doplňuje a rozšiřuje látku probíranou v předmětu KME/KIN formou příkladů a praktických ukázek.

Přehled látky

1) Vyšetřování přímočarého pohybu bodu (rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb).
2) Nerovnoměrný přímočarý pohyb bodu, harmonický pohyb. Řešení vratného pohybu, technické aplikace.
3) Křivočarý pohyb hmotného bodu v rovině (středy křivosti z definice dostředivého zrychlení).
4) Křivočarý pohyb bodu v prostoru.
5) Vyšetřování flexní a torzní křivosti křivek aplikací Frenetových vztahů.
6) Aplikace základního rozkladu obecného rovinného pohybu tělesa.
7) Póly a polodie, vlastnosti a výpočty.
8) Vyšetřování středů křivosti trajektorií bodů a obálek.
9) Aplikace obecného rozkladu obecného rovinného pohybu tělesa.
10) Složení rovinných soustav těles. Vyšetřování pólů pohybu vázaných soustav těles (pólová věta).
11) Ukázky mechanických modelů a počítačové simulace pohybu vybraných základních mechanismů. Kinematické řešení rovinných mechanismů - příklady.
12) Kinematické řešení rovinných mechanismů pomocí analytických a grafických metod - praktické příklady.
13) Kinematické řešení soustav s ozubenými koly (předlohové a planetové soustavy).

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit kinematické závislosti bodu (poloha, rychlost, zrychlení)
  • realizovat kinematickou analýzu pohybu tělesa (rovinný a prostorový pohyb)
  • charakterizovat křivosti trajektorií bodů a obálek
  • vypočítat kinematické závislosti pohybu vázané soustavy těles
  • analyzovat rychlostní poměry bodů a těles vázané mechanické soustavy (grafické metody)

Požadavky na studenta

Účast na seminářích minimálně 75%. Vypracování seminární práce na odpovídající úrovni.

Více informací o předmětu (portál ZČU)