Seminář z dynamiky - KME/SD

Garant

Cíle předmětu

Představit studentům základní přístupy pro vyšetřování pohybu hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a tělesa v rovině. Demonstrovat studentům základní metody pro vyšetřování pohybu rovinných soustav těles včetně metod integrace pohybových rovnic. Na vybraných příkladech aplikovat elementární teorii rázu. Studenti se rovněž na konkrétních příkladech seznámí s vyšetřováním volných a vynucených kmitů netlumených a tlumených lineárních soustav s jedním stupněm volnosti.

Seminář z dynamiky je doporučen k předmětu KME/D. Doplňuje a rozšiřuje látku probíranou v předmětu KME/D formou příkladů a praktických ukázek.

Určeno: studentům FST a FAV bakalářských studijních programů.

Přehled látky

1.týden: Vyšetřování pohybu hmotného bodu z pohybové rovnice praktické příklady.
2.týden: Vyšetřování pohybu hmotného bodu z podmínky dynamické rovnováhy. Aplikace vět o pohybu hmotného bodu. Praktické příklady.
3.týden: Vyšetřování relativního pohybu hmotného bodu praktické příklady.
4.týden: Aplikace d´Alembertova principu a vět o pohybu soustavy hmotných bodů. Praktické příklady.
5.týden: Výpočet momentů setrvačnosti a deviačních momentů těles. Aplikace transformačních vztahů. Vybrané příklady.
6.týden: Vyšetřování posuvného a rotačního pohybu tělesa praktické příklady.
7.týden: Vyvažování rotorů praktické příklady.
8.týden: Vyšetřování obecného rovinného pohybu tělesa praktické příklady.
9.týden: Kinetostatické řešení rovinných soustav těles metodou uvolňování vybrané příklady.
10.týden: Vyšetřování pohybu rovinných mechanismů metodou redukce hmot praktické příklady.
11.týden: Řešení konkrétních úloh vedoucích na centrický ráz dvou těles.
12.týden: Určování vlastních frekvencí a řešení volného kmitání netlumených a tlumených lineárních soustav s jedním stupněm volnosti praktické příklady.
13.týden: Řešení vynuceného kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti vybrané příklady.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • vyřešit pohyb hmotného bodu a soustavy hmotných bodů
  • vypočítat momenty setrvačnosti a deviační momenty vybraných těles
  • vyřešit posuvný, rotační a obecný rovinný pohyb tělesa
  • na konkrétních příkladech aplikovat metodu uvolňování a metodu redukce hmot pro vyšetřování pohybu rovinných soustav těles
  • na vybraných příkladech aplikovat elementární teorii rázu
  • řešit volné a vynucené kmitání netlumených a tlumených lineárních soustav s jedním stupněm volnosti

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: správné vyřešení a odevzdání alespoň 2 domácích úloh zadaných v průběhu semináře.

Více informací o předmětu (portál ZČU)