Seminář statika 2 - KME/SST2

Garant

Cíle předmětu

Student se seznámí s řešením
- základních a složitějších staticky neurčitých prutových konstrukcí pomocí obecné silové metody,
- základních a složitějších prutových konstrukcí pomocí deformačních metod,
- základních úloh dle teorie 2. řádu u prutových soustav,
- úloh nosníků na pružném-Winklerově podkladě,
- úloh namáhání pravoúhlých tenkých desek.

Přehled látky

1. Opakování vyšetřování vnitřních ohybových momentů u prutových konstrukcí (užití principu virtuálních prací a Vereščaginova pravidla).
2. Řešení staticky neurčitých rovinných nosníků.
3. Vyšetřování prostorových staticky určitých plnostěnných nosníků pomocí rovnic rovnováhy v diferenciálním tvaru.
4. Řešení rovinných prutových konstrukcí pomocí obecné silové metody.
5. Pokračování.
6. Řešení rovinných prutových konstrukcí pomocí obecné deformační metody.
7. Pokračování.
8. Řešení rovinných prutových konstrukcí pomocí zjednodušené deformační metody.
9. Pokračování.
10. Řešení nosníků na pružném-Winklerově podkladu.
11. Teorie 2. řádu prutových soustav.
12. Přibližná řešení pravoúhlých tenkých desek.
13. Řešení nekonečného deskového pásu, udělování zápočtů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout a zdůvodnit vhodný výpočtový model rovinné prutové konstrukce
  • vypočítat jednodušší prutové konstrukce s ohledem na volbu silové nebo deformační metody
  • řešit nosník na Winklerově podkladu
  • řešit příčně zatíženou desku jako nekonečný pás
  • zvolit okrajové podmínky pro řešené úlohy
  • popsat výpočtový model rovinných prutových konstrukcí dle teorie druhého řádu

Požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení (dvě absence povoleny). Při nesplnění nutno prokázat znalostí prostřednictvím souhrnné písemné práce.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)