Projekt S2K - KME/PRJK2

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu bude připravit studenta na teoretické analýzy stavebně konstrukčního řešení a statické spolehlivosti velmi náročných budov včetně staveb futuristických, případně komplikovaných rekonstrukcí stávajících staveb v komplexních souvislostech. Student bude zvládat proces diagnostiky, analýzy a vyhodnocení daného problému a vytvoření odborné zprávy.
Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. V druhém semestru dvousemestrálního předmětu bude semestrální práce zaměřena na řešení 1 - 2 problémů vztažených ke specifikům statické spolehlivosti, požární bezpečnosti nebo technologického řešení komplikovaných moderních staveb nebo náročných rekonstrukcí existujících staveb, v závislosti na individuálních odborných zájmech a preferencích studentů.

Přehled látky

1.
Zadání.

2.-12.
V průběhu semestru bude na základě koncepce stavby zpracované v PRJK1 průběžně řešeno 1 - 2 zvolená témata, např.:
- optimalizace prostorové tuhosti konstrukčního systému komplikované stavby včetně materiálového řešení
- problematika rekonstrukce historicky významné nebo památkově chráněné stavby z hlediska významným zásahů do nosného systému
- optimalizace řešení rekonstrukce komplikované stavby
- analýza účinků mimořádných zatížení na konstrukční systém stavby
- optimalizace požárně bezpečnostního řešení komplikované stavby
- energetické využití základových konstrukcí a základů stavby
- technologický postup realizace, harmonogram výstavby, pořizovací náklady moderní stavby
- optimalizace provozu moderních staveb a provozních nákladů
- atd.

13.
Prezentace. Zápočet.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Vypracování a odevzdání semestrální práce v termínu podle zadání. Aktivní konzultace a obhájení navržené koncepce řešené stavby. Veřejná prezentace projektu.

    Doporučená literatura

    Více informací o předmětu (portál ZČU)

    Patička