Projekt S2 - KME/PRJS2

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je samostatné řešení zadaného problému stavební praxe studentem s využitím znalostí získaných studiem.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. V druhém semestru dvousemestrálního předmětu bude semestrální práce zaměřena na řešení 1 - 2 problémů vztažených ke specifikům komplikovaných moderních staveb nebo náročných rekonstrukcí existujících staveb, v závislosti na individuálních odborných zájmech a preferencích studentů.

V průběhu semestru bude na základě koncepce stavby zpracované v PRJS1 průběžně řešeno 1 - 2 zvolená témata, např.:

- optimalizace prostorové tuhosti konstrukčního systému komplikované stavby včetně materiálového řešení
- problematika rekonstrukce historicky významné nebo památkově chráněné stavby
- optimalizace řešení rekonstrukce komplikované stavby
- analýza účinků mimořádných zatížení na konstrukční systém stavby
- optimalizace požárně bezpečnostního řešení komplikované stavby
- optimalizace energetického řešení komplikované stavby včetně systémů vytápění a větrání, vytvoření PENB
- energetické využití základových konstrukcí a základů stavby
- problematika zdravotní nezávadnosti existujících staveb
- technologický postup realizace, harmonogram výstavby, pořizovací náklady moderní stavby
- optimalizace provozu moderních staveb a provozních nákladů
- technické řešení splaškové kanalizace v mrakodrapech
- využití dešťové vody v provozu budov
- atd.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout a optimalizovat konstrukční systém komplikované novostavby při respektování komplexních požadavků mechanické odolnosti a stability, energetické úspornosti, požárně bezpečnostního řešení, zdravotní nezávadnosti, technologického postupu realizace, provozních nákladů apod.
  • navrhnout a optimalizovat postup rekonstrukce historicky významné nebo památkově chráněné stavby při respektování jejích specifik
  • analyzovat a optimalizovat provozní náročnost komplikované stavby
  • navrhnout a optimalizovat systémy TZB komplikované stavby

Požadavky na studenta

Vypracování, odevzdání práce podle zadání ve stanoveném termínu. Prezentace výsledků práce.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička