Projekt S1K - KME/PRJK1

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu bude připravit studenta na specifika navrhování a optimalizaci velmi náročných budov včetně staveb futuristických, případně komplikovaných rekonstrukcí stávajících staveb. Student bude zvládat proces návrhu konstrukčního systému atypické stavby, zejména z hlediska optimalizace konstrukčně statického a technologického řešení v komplexních souvislostech.
Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje jeho úrovni odpovídající, komplexní problém stavební praxe s využitím znalostí získaných studiem. V prvním semestru dvousemestrálního předmětu bude vytvořena a optimalizována celková koncepce zadané komplikované stavby nebo náročné rekonstrukce existující stavby, zejména z hlediska optimalizace konstrukčního, materiálového a technologického řešení.

Přehled látky

1.
Zadání řešené budovy na základě architektonické studie, prezentací významných staveb publikovaných v odborných médiích apod. Jako vhodná budova je předpokládán futuristický nebo atypický objekt, výšková stavba (nad 60 m), velkorozponová stavba (i zavěšené a visuté konstrukce), průmyslová / zemědělská stavba, stavba v mimořádně nepříznivých podmínkách (základových, z hlediska působících zatížení apod.), dále rozsáhlá rekonstrukce nebo stavební úpravy stávající stavby, nástavba, přístavba nebo změna užívání spojená s adaptací.

2. - 3.
Komplexní analýza vybrané stavby; zpracováno ve formě textové přílohy, podle potřeby doplněné skicami, schématy, grafy a situacemi.
Analýza vnějších účinků, např.:
- požadavky územního plánu na funkci, rozměry apod. stavby; požadavky na zastavěnost pozemku, podíl zelených ploch apod.
- geologický profil podloží / únosnost zemin v základové spáře / hladina podzemní vody
- sklon povrchu terénu, odtokové poměry, záplavová oblast
- okolní zástavba - odstupy, výšky, hloubky založení (ideálně doplněno výkresem zjednodušené situace)
- sítě / infrastruktura okolo stavby (situace)
- větrová oblast
- sněhová oblast
- teplotní oblast
- agresivita prostředí / degradační a korozívní vlivy (hluk, vibrace, zplodiny, chemismus, vysoké / nízké teploty...)
- dopravní dostupnost
- možnosti velikosti / rozsahu staveniště, zábory
- lokální dostupnost materiálů a technologií
Analýza vnitřních parametrů a požadavků, např.:
- počet uživatelů stavby, charakter užívání stavby
- únosnosti stropů (velikosti nahodilých nebo mimořádných zatížení)
- požární odolnost konstrukcí a požární bezpečnost stavby, únikové cesty
- součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí a energetická náročnost stavby
- neprůzvučnosti stěn, stropů, obálky, otvorových výplní
- zastínění / oslunění / osvětlení interiéru
- světlé / konstrukční výšky
- bezbariérovost
- provozní (nejen energetická) náročnost
- životnost stavby a jejích jednotlivých prvků a konstrukcí, analýza procesu stárnutí dílčích konstrukcí
- příjezdové a přístupové komunikace, doprava v klidu, počty a rozměry parkovacích míst, vlečné křivky, rampy apod.
- atd.

4.
Statická a energetická koncepce stavby. Variantní návrh nosného systému (vč. základů) a obvodového pláště budovy, u rekonstrukce stávající stavby varianty možných stavebních úprav - nejméně 3 vhodné materiálové, konstrukční a technologické varianty (schémata vybraných půdorysů a řezů 1:200 + textová charakteristika, doprovodné skici a schémata prokazující proveditelnost a funkčnost detailů, zajištění prostorové stability systému, řešení styků apod.).

5. - 6.
Analýza variant nosného systému a obvodového pláště, výběr nejvhodnější varianty a její optimalizace s ohledem na účel stavby, prostorovou tuhost a stabilitu, řešení základů a spodní stavby, interakce nosných a výplňových konstrukcí, energetickou náročnost, tepelné mosty, požární odolnost a bezpečnost stavby, technologický postup realizace atd. (textová příloha + schémata 1:100).

7. - 8.
Koncepční návrh výplňových konstrukcí a vybraných systémů TZB (velkoprůměrové trubní rozvody), koncepce požární bezpečnosti stavby (schémata 1:100 + bodový popis jejich vlivu na řešení konstrukčního systému). Koncepce technologického postupu realizace stavby (bodový popis realizace, schéma situace staveniště). Doprovodné skici detailů a tvarových řešení.

9. - 10.
Předběžné statické výpočty dimenzování zásadních nosných prvků nosného systému budovy, posouzení prostorové tuhosti a stability, návrh a posouzení styků.

11. - 12.
Vybrané konstrukční výkresy (základy, tvar, skladba) 1:100.

13.
Prezentace. Zápočet.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Vypracování a odevzdání semestrální práce v termínu podle zadání. Aktivní konzultace a obhájení navržené koncepce řešené stavby. Veřejná prezentace projektu.

    Doporučená literatura

    Více informací o předmětu (portál ZČU)

    Patička