Projekt S1 - KME/PRJS1

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je samostatné řešení zadaného problému stavební praxe studentem s využitím znalostí získaných studiem.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje jeho úrovni odpovídající, komplexní problém stavební praxe s využitím znalostí získaných studiem. V prvním semestru dvousemestrálního předmětu bude vytvořena a optimalizována celková koncepce zadané komplikované stavby nebo náročné rekonstrukce existující stavby.

1.
Zadání řešené budovy na základě architektonické studie, prezentací významných staveb publikovaných v odborných médiích apod. Jako vhodná budova je předpokládán futuristický nebo atypický objekt, výšková stavba (nad 60 m), velkorozponová stavba (i zavěšené a visuté konstrukce), průmyslová / zemědělská stavba, rozsáhlá rekonstrukce, nástavba, přístavba nebo změna užívání spojená s adaptací, stavba v mimořádně nepříznivých podmínkách (základových, z hlediska působících zatížení apod.).

2. + 3.
Komplexní analýza vybrané stavby; zpracováno ve formě textové zprávy, podle potřeby doplněné skicami, schématy a situacemi.
Analýza vnějších účinků, např.:
- požadavky územního plánu na funkci, rozměry apod. stavby; požadavky na zastavěnost pozemku, podíl zelených ploch apod.
- geologický profil podloží / únosnost zemin v základové spáře / hladina podzemní vody
- sklon povrchu terénu, odtokové poměry, záplavová oblast
- okolní zástavba - odstupy, výšky, hloubky založení (ideálně doplněno výkresem zjednodušené situace)
- sítě / infrastruktura okolo stavby (situace)
- větrová oblast
- sněhová oblast
- teplotní oblast
- agresivita prostředí / degradační a korozivní vlivy (hluk, vibrace, zplodiny, chemismus, vysoké / nízké teploty...)
- dopravní dostupnost
- možnosti velikosti / rozsahu staveniště, zábory
- lokální dostupnost materiálů a technologií
Analýza vnitřních parametrů a požadavků, např.:
- počet uživatelů stavby, charakter užívání stavby
- únosnosti stropů (velikosti nahodilých nebo mimořádných zatížení)
- požární odolnost konstrukcí a požární bezpečnost stavby, únikové cesty
- součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí a energetická náročnost stavby
- neprůzvučnosti stěn, stropů, obálky, otvorových výplní
- zastínění / oslunění / osvětlení interiéru
- světlé / konstrukční výšky
- bezbariérovost
- provozní (nejen energetická) náročnost
- životnost stavby a jejích jednotlivých prvků a konstrukcí, analýza procesu stárnutí dílčích konstrukcí
- příjezdové a přístupové komunikace, doprava v klidu, počty a rozměry parkovacích míst, vlečné křivky, rampy apod.
- atd.

4.
Statická a energetická koncepce stavby. Variantní návrh nosného systému (vč. základů) a obvodového pláště budovy - nejméně 3 vhodné materiálové, konstrukční a technologické varianty (schémata vybraných půdorysů a řezů 1:200 + textová charakteristika). Doprovodné skici a schémata prokazující proveditelnost a funkčnost detailů, zajištění prostorové stability systému, řešení styků apod.

5. + 6.
Analýza variant nosného systému a obvodového pláště, výběr nejvhodnější varianty a její optimalizace s ohledem na účel stavby, prostorovou tuhost a stabilitu, řešení základů a spodní stavby, interakce nosných a výplňových konstrukcí, energetickou náročnost, tepelné mosty, požární odolnost a bezpečnost stavby atd. (textová příloha + schémata 1:100).

7. + 8.
Koncepční návrh výplňových konstrukcí a systémů TZB, koncepce požární bezpečnosti stavby (schémata 1:100 + předběžné výpočty stavební fyziky a TZB). Koncepce technologického postupu realizace stavby (bodový popis realizace, schéma situace staveniště). Doprovodné skici detailů a tvarových řešení.

9. + 11.
Předběžné statické výpočty dimenzování zásadních nosných prvků nosného systému budovy, posouzení prostorové tuhosti a stability, návrh a posouzení styků. Konstrukční výkresy (základy, tvar, skladba) 1:100.

12.
Veřejná prezentace projektu.

13.
Kompletace. Zápočet.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • dimenzovat konstrukční prvky komplikované stavby ve vazbě na konkrétní zatěžovací stavy
  • posoudit a optimalizovat místa tepelných mostů a tepelných vazeb obálky komplikované stavby
  • optimalizovat řešení konstrukčního systému komplikované stavby ve vztahu k technologickému postupu realizace
  • optimalizovat řešení konstrukčního systému komplikované stavby ve vztahu k zabudovaným systémům TZB

Požadavky na studenta

Vypracování, odevzdání v termínu práce podle zadání. Prezentace výsledků práce.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička