Projekt 4 - KME/PRJ4

Garant

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • dovede řešit úlohy mechaniky hmotného bodu, tuhého tělesa a soustav těles
  • dovede řešit úlohy napjatosti a deformace jednoduchých součástí namáhaných tahem, krutem, ohybem a jejich kombinacemi
  • dovede řešit úlohy rovinné napjatosti izotropního a ortotropního materiálu
  • dovede aplikovat podmínky pevnosti na konkrétní úlohy

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zprávy o řešení projektu s uvedením získaných výsledků. Prezentace a obhajoba dosažených výsledků.

Více informací o předmětu (portál ZČU)