Profesní praxe moderní budovy - KME/PRPB

Garant

Cíle předmětu

Profesní praxe v délce nejméně 6 týdnů je pro studenty programu Stavební inženýrství - moderní budovy povinná. Cílem je vést studenty ke konfrontaci teoretických znalostí získaných studiem s reálným stavem v procesu návrhu a provádění moderních budov, k rozpoznání důležitých rozdílů teorie a pozorované skutečnosti a ke schopnosti podávat návrhy na možná zlepšení případného neuspokojivého stavu; získat potřebné podklady a praktické zkušenosti pro vypracování praktické části diplomové práce.

Přehled látky

Obsahem profesní praxe je seznámit se s prostředím zvolené odbornosti, využití poznatků při vypracování vstupní analýzy zadaného problému a návrhu postupu řešení praktické části diplomové práce.

Praxe musí probíhat u některé organizace působící v oboru stavebnictví a to
- u realizátora staveb
- u architektonické nebo projekční kanceláře
- u developerské, investorské či inženýrské organizace působící v přípravě nebo realizaci staveb
- v organizaci výroby stavebních hmot a výrobků pro stavby

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  - potvrzení o absolvování praxe
  - zpráva o odborné praxi
  Zpráva (minimálně 6 strany textu kromě příloh) musí obsahovat charakteristiku podniku, pracoviště a pod, popis obsahu praxe, její zhodnocení a přínos pro studenta.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)