Pozemní stavby - KME/POS

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenta se stavebně technickým řešením pozemních staveb (budov) a jejich součástmi ve vztahu k jejich účelu a způsobu užívání.

Přehled látky

1. týden
Legislativa, klasifikace staveb. Obecné technické požadavky na výstavbu.

2. týden
Typologie staveb, zásady provozu v budovách, prostorové nároky a dispoziční souvislosti.

3. týden
Konstrukční systémy staveb. Stavební materiály a technologie realizace staveb. Dilatace staveb.

4. týden
Prvky svislých a vodorovných nosných konstrukcí a jejich charakteristiky.

5. týden
Zakládání staveb a spodní stavba. Hydroizolace.

6. týden
Schodiště a rampy - typologie a konstrukční druhy. Výtahy, eskalátory. Předsazené konstrukce.

7. týden
Zastřešení budov. Nosné konstrukce střech, ploché a sklonité střechy.

8. týden
Kompletační konstrukce - příčky, podlahy, podhledy, povrchy. Otvorové výplně okna, dveře, vrata.

9. týden
Obvodové pláště budov. Zateplování obvodových konstrukcí. Energetická náročnost staveb. Tepelné mosty.

10. týden
Požadavky a parametry požární bezpečnosti staveb. Bezbariérové užívání staveb, pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, architektonické a stavební bariéry.

11. týden
Vady, poruchy, rekonstrukce, modernizace a sanace staveb. Stavebně technický a stavebně historický průzkum.

12. týden
Stavební úpravy a rozvoj staveb. Nástavby a přístavby staveb. Technické zhodnocení staveb. Náklady na provoz staveb.

13. týden
Rizika bezpečnosti související s přípravou a provozem budov. Udržitelná výstavba, náklady životního cyklu budov.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • charakterizovat konstrukční systémy budov
  • charakterizovat prvky nosných a nenosných konstrukcí staveb
  • analyzovat funkce a vlastnosti jednotlivých konstrukcí pozemních staveb
  • charakterizovat dilatování staveb a řešení dilatačních spár
  • charakterizovat energetické a bezpečnostní řešení tradičních i moderních staveb

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička