Pozemní stavby - KME/POS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Jan Kubát, Ph.D. Přednáška UC 423 ZS Úterý 8-9 (13:55-15:35)
Ing. Jan Kubát, Ph.D. Přednáška UC 422 ZS Čtvrtek 4-5 (10:15-11:55)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Pátek 1-2 (07:30-09:10)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenta se stavebně technickým řešením pozemních staveb (budov) a jejich součástmi ve vztahu k jejich účelu a způsobu užívání.

Přehled látky

1. týden
Úvod do stavebnictví, legislativa, rozdělení a klasifikace staveb. Typologie staveb. Obecné technické požadavky na výstavbu. Rizika bezpečnosti související s přípravou a provozem budov. Udržitelná výstavba, náklady životního cyklu budov. Zásady provozu v budovách, prostorové nároky a dispoziční souvislosti.

2. týden
Architektonické, stavební a materiálové řešení. Stavební materiály a technologie realizace staveb.

3. týden
Nosné a nenosné konstrukce. Konstrukční systémy staveb. Dilatace staveb a konstrukcí. Informace o zatížení staveb

4. týden
Prvky svislých a vodorovných nosných konstrukcí a jejich charakteristiky. Principy navrhování

5. týden
Zakládání staveb a spodní stavba. Hydroizolace.

6. týden
Schodiště a rampy - typologie a konstrukční druhy. Výtahy, eskalátory. Předsazené konstrukce.

7. týden
Zastřešení budov. Nosné konstrukce střech, ploché a sklonité střechy. Vegetační střechy

8. týden
Kompletační konstrukce - příčky, podlahy, podhledy, povrchy. Otvorové výplně okna, dveře, vrata.

9. týden
Stavební fyzika - tepelná technika, denní osvětlení, stavební akustika. Obvodové pláště budov. Zateplování obvodových konstrukcí. Energetická náročnost staveb. Tepelné mosty.

10. týden
Požadavky a parametry požární bezpečnosti staveb. Bezbariérové užívání staveb, pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, architektonické a stavební bariéry.

11. týden
Technická zařízení budov - zdravotechnika, plynovod, vytápění, větrání, klimatizace. Přípojky

12. týden
Vady, poruchy, rekonstrukce, modernizace a sanace staveb. Stavební úpravy a rozvoj staveb. Nástavby a přístavby staveb.

13. týden
Stručný přehled typů existujících staveb. Technické zhodnocení staveb. Stavebně technický a stavebně historický průzkum. Náklady staveb a náklady na provoz staveb.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • charakterizovat konstrukční systémy budov
  • charakterizovat prvky nosných a nenosných konstrukcí staveb
  • analyzovat funkce a vlastnosti jednotlivých konstrukcí pozemních staveb
  • charakterizovat dilatování staveb a řešení dilatačních spár
  • charakterizovat energetické a bezpečnostní řešení tradičních i moderních staveb

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

Více informací o předmětu (portál ZČU)