Pozemní stavby 3 - Stavební fyzika - KME/POS3

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Přednáška UC 422 LS Pátek 4-5 (10:15-11:55)
Doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Cvičení UC 422 LS Pátek 1-3 (07:30-10:05)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavební fyziky a její návaznosti na skladby a funkci stavebních konstrukcí.

Přehled látky

1. Představení a rozfázování předmětu, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, literatura, podklady. Tepelná technika - základy tepelné techniky, způsoby šíření tepla, Fourierovy zákony, součinitel prostupu tepla.

2. Tepelná technika - zásady tepelně technického návrhu obvodového pláště, zásady tepelně technického návrhu střešního pláště, zásady tepelně technického návrhu podlahových konstrukcí, stanoviska zákonů, NV, vyhlášek a ČSN - požadované a doporučené hodnoty, výpočtové metody.

3. Tepelná technika - difuze a kondenzace vodní páry v konstrukci, rosný bod, vnitřní povrchová teplota, pokles dotykové teploty podlah.

4. Tepelná technika - tepelná stabilita místnosti v zimním a v letním období, tepelné mosty, vícerozměrná teplotní pole.

5. Tepelná technika - tepelné ztráty objektu, energetická náročnost budov, požadavky dle platné legislativy, průkaz energetické náročnosti budovy, výpočtové metody.

6. Tepelná technika - hydroizolace spodních staveb, izolace proti radonu a chemickým látkám - možnosti provedení izolací, požadavky zákonů, NV, vyhlášek a ČSN, požadované průzkumy a měření.

7. Proslunění budov - vymezení pojmu proslunění, oslunění a denní osvětlení budov, význam pro návrh, realizaci a užívání budov, historie, normové požadavky. Základy sférické astronomie. Metody znázornění zdánlivé dráhy Slunce.

8. Proslunění budov - problematika obytných objektů z hlediska proslunění, výpočet proslunění, grafické metody znázornění proslunění, softwarové možnosti posouzení, architektonické a konstrukční řešení staveb z hlediska dostupnosti (ochrany) slunečního záření - stínící technika a ostatní způsoby redukce sluneční radiace, příkladová řešení.

9. Denní osvětlení - denní světlo a vnitřní prostor, výpočtové modely oblohy, možnosti stanovení denního osvětlení, faktory ovlivňující světelný stav vnitřního prostředí, kvantitativní a kvalitativní kritéria, normové požadavky.

10. Denní osvětlení - Distribuce denního světla v interiéru, parametry sdružené osvětlení, výpočtové a graficko-početní metody stanovení činitele denní osvětlenosti. Světelně technický posudek, specifické problémy budov a hlediska denního osvětlení, speciální způsoby osvětlování denním světlem.

11. Stavební akustika - základy akustiky, fyzikální veličiny a zákonitosti, fyziologie slyšení, Weber-Fechnerův zákon, decibel, hladina akustického tlaku, počítání s hladinami, spektrální citlivost sluchu, váhová křivka zvukoměru, hladina akustického tlaku A, působení zvuku v čase, ekvivalentní hladina, požadavky zákonů, NV, vyhlášek a ČSN.

12. Stavební akustika - základy akustiky konstrukcí, neprůzvučnost stavebních konstrukcí, kročejový hluk, návrh izolací, požadavky zákonů, NV, vyhlášek a ČSN, výpočtové metody.

13. Stavební akustika - základy prostorové akustiky, akustika vlnová, geometrická, statistická, doba dozvuku. Základy urbanistické akustiky, stacionární zdroje zvuku, hluk dopravy výpočtové metody.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Splnění podmínek zápočtové písemné práce.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh stavební praxe.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)