Pozemní stavby 2 - Nosné konstrukce - KME/POS2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Přednáška UC 410 ZS Pondělí 10-11 (15:45-17:25)
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Cvičení UC 410 ZS Pondělí 8-9 (13:55-15:35)
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Cvičení UC 410 ZS Pondělí 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenta komplexně vnímat účinky vlivů působících na stavební konstrukce, jejich vzájemnou interakci a aplikovat tyto znalosti při návrhu základových konstrukcí, spodní stavby včetně hydroizolačních opatření, předsazených konstrukcí, vertikálních komunikací a nosných konstrukcí střech.

Přehled látky

1. Konstrukční systémy staveb - shrnutí a opakování; vnější účinky a reakce systému; svislé a vodorovné nosné konstrukce, dilatace.

2. Předsazené konstrukce - druhy, funkce a požadavky, vnější vlivy, konstrukční řešení, statické chování.

3. Vnitřní schodiště - funkce a požadavky, typologie, tvarová řešení, konstrukční zásady, akustika, požární bezpečnost.

4. Vnitřní schodiště - konstrukční, materiálové a technologické varianty.

5. Vnitřní schodiště - statické principy, interakce s nosným systémem budovy.

6. Šikmé rampy, výtahové šachty a eskalátory - stavebně konstrukční principy, interakce s nosným systémem budovy, statické požadavky na podpůrné konstrukce; vnější a venkovní schodiště - konstrukční, materiálové a technologické varianty, požadavky a vlastnosti.

7. Nosné konstrukce zastřešení I. - terminologie; krovy - funkce, materiály, požadavky, vlastnosti, prvky a spoje, prostorová tuhost.

8. Nosné konstrukce zastřešení II. - vazníkové a tažené konstrukce - funkce, materiály, požadavky, vlastnosti, prostorová tuhost.

9. Základové konstrukce I. - hydrogeologický průzkum, základové poměry, geotechnické kategorie; základy - funkce a požadavky, principy konstrukčního návrhu, vliv na statické chování celého nosného systému; interakce systému stavba - základy - podloží.

10. Základové konstrukce II. - plošné základy - druhy, konstrukční a materiálová řešení, statické chování; hlubinné základy - druhy, konstrukční a materiálová řešení, statické chování.

11. Spodní stavba - zemní tlak, hydrostatický tlak, namáhání konstrukcí spodní stavby, suterénní stěny, osvětlovací a větrací šachty - funkce a požadavky, principy, konstrukční a technologická řešení.

12. Hydroizolace spodní stavby I. - hydrofyzikální expozice spodní stavby, agresivita prostředí, povlakové hydroizolační systémy - typy, vlastnosti, principy návrhu.

13. Hydroizolace spodní stavby II. - hydroizolační systémy ostatní - typy, vlastnosti, principy návrhu; prostupy a speciální detaily; dilatace hydroizolačních systémů a spodní stavby.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

  Požadavky ke zkoušce:
  Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)