Ocelové konstrukce 2 - KME/OC2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Přednáška UC 409 LS Pondělí 2-2 (08:25-09:10)
Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Pondělí 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Student
- pochopí navrhování ocelových ,ocelobetonových konstrukcí,konstrukce s velkým rozpětím, principy návrhu ocelových prostorových konstrukcí,vícepatrové budovy,obeznámí se soustavou platných norem pro jednotlivé materiály a konstrukce, zatížení a MSÚ a MSP. dle I. a II. Řádu
- obeznámí se se soustavou platných norem pro jednotlivé materiály a konstrukce, se zatížením konstrukcí
- pochopí navrhování ocelových konstrukcí a ocelo-betonových konstrukcí podle ČSN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí, ocelobetonových konstrukcí podle ČSN EN 1994 - Navrhování ocelo -betonových konstrukcí
-pochopí navrhování a dimenzování ocelových konstrukcí a ocelobetonových konstrukcí podle ČSN EN 1993,1994 pro konstrukce velkých rozpětí a pro vícepatrové stavby a konstrukce s pojetím pravděpodobnostního přístupu k řešení ocelových konstrukcí.(SBRA)
- porozumí mezním stavům únosnosti a použitelnosti
- pojetí pravděpodobnostního přístupu k řešení ocelových konstrukcí(SBRA)

Přehled látky

1. Proces navrhování konstrukcí, návrhová životnost, návrhová situace, zásady navrhování s přihlédnutím ke spolehlivosti, odolnost

konstrukce, mezní stavy MSÚ. a MSP., materiály ocelových konstrukcí, koroze, řešení simulační a variační metodou.

2. Navrhování ocelových prvků podle ČSN EN 1993, s vazbou na globální stabilní analýzu prutu, stabilita ideálního prutu. Tah,

tlak, lokální stabilita, stabilita konstrukcí, vzpěrná délka, prostorový vzpěr vybraných prvků řešené dle globální anal. konstrukce.

3. Definice pro rovinné vybočení, vzpěrná délka při zkroucení, vzpěrné délky jednotlivých prutů, prutových soustav a rámů 2D, 3D. teorie II. řádu, vzpěrná pevnost, únosnost tlačeného prutu, členěné pruty, prostorový vzpěr vybraných prvků.

4. Prostorový ohyb, únosnost při ohybu, ohyb ve dvou rovinách, stabilita při ohybu, hospodárný návrh, průhyb a kmitání prutů,boulení stěn a lokální břemena, řešení kroucení a M(k) momentu vzniklých při vázaném kroucení u konstrukcí jeřábových drah.

5. Kombinace namáhání, tah a ohyb, tlak a ohyb, ohyb a kroucení, pro konstrukce velkých rozpětí PREON systém, vierendeelův nosník jak 2D,3D, metoda SBRA pro konstrukce velkorozměrové a to ohýbané, tlakové a tažené.

6. Spoje, spoje svařované, spoje šroubované, nýtované a čepové, rozdělení sil, spojovacími prostředky, analýza prvků a styčníků.

7. Mezní stavy navrhování, nosníky, klasifikace průřezů, únosnost průřezu, vnitřní síly nosníku, ztráta stability, smykové spojení,

konstrukční podrobnosti. Centrický tlak, ohyb, tlak a ohyb, mezní stavy použitelnosti, plechové desky vícepatrových staveb a konstrukce velkých rozpění s vícepodlažním systémem.

8. Pravděpodobnostní přístup k určení degradace ocelových konstrukcí, výroba ocelových konstrukcí, dodav. dokumentace, ocelové haly a jejich návrh, metoda SBRA.

9. Výpočet požární odolnosti ocelových a ocelobetonových konstrukcí, mechanická zatížení při požáru, metodika návrhu

10. Analýza prvků a styčníků. Jednotlivé případy prvků ocelových konstrukcí při požáru - nosník, nosník se ztrátou stability, sloup patrové budovy, přípoj nosníku ke sloupu.

11. Halové konstrukce velkých rozpětí a to v příčném i podélném směru řešením 3Da 2D SW segmentu, řešení stability konstrukce, životnosti a kmitání celého systému s ohledem na vlastní a vynucené kmitání konstrukce jako celku.

12. Ohýbané konstrukce velkých přestřešení , tlačené obloukové konstrukce, tažené konstrukce přestřešení řešené v prostou.

13. Výškové konstrukce, jejich řešení a konstrukční prvky, které jsou řešené jako ocelové nebo ocelobetonové ve 3D systému staveb.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • určit dispozici a zatížení ocelové konstrukce patrové budovy
  • vyřešit přípoje stropních nosníků
  • vyřešit patky a kotvení sloupů
  • navrhnout průřezy prvků ztužidla
  • navrhnout prostorově tuhý systém patrových budov

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání smestrální práce na odpovídající úrovni
Zápočty z předmětu KME/OC2 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikce na řeš. konkrétních konstrukcí

Více informací o předmětu (portál ZČU)