Ocelové konstrukce 2 - KME/OC2

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška UU 307 LS Pondělí 2-2 (08:25-09:10)
Cvičení UU 307 LS Pondělí 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Student
- pochopí navrhování ocelových ,ocelo-betonových konstrukcí,konstrukce s velkým rozpětím, principy návrhu ocelových prostorových konstrukcí
- obeznámí se se soustavou platných norem pro jednotlivé mateiály a konstrukce, se zatížením konstrukcí
- pochopí navrhování ocelových konstrukcí a ocelo-betonových konstrukcí podle ČSN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí, ocelo-betonových konstrukcí podle ČSN EN 1994 - Navrhování ocelo -betonových konstrukcí
- porozumí mezním stavům únosnosti a použitelnosti
- pojetí pravděpodobnostního přístupu k řešení ocelových konstrukcí(SBRA)

Přehled látky

1.týden Proces navrhování konstrukcí, návrhová životnost, návrhová situace, zásady navrhování s přihlédnutím ke spolehlivosti, odolnost konstrukce, meznístavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, materiály ocelových konstrukcí, koroze , řešení simulační a variační metodou.

2.-3. týden Navrhování ocelových prvků podle ČSN EN 1993, s vazbou na globální stabilní analýzu prutu, stabilita ideálního prutu, . Tah, tlak, lokální stabilita,stabilita konstrukcí, vzpěrná délka

4.-5. týden Definice pro rovinné vybočení, vzpěrná délka při zkroucení, vzpěrné délky jednotlivých prutů, prutových soustav a rámů2D, 3D. Teorie 2. řádu, vzpěrná pevnost, únosnost tlačeného prutu, členěné pruty

6. týden prostorový Ohyb, únosnost při ohybu, ohyb ve dvou rovinách, stabilita při ohybu, hospodárný návrh, průhyb a kmitání prutů, boulení stěn a lokální břemena.

7. týden Kombinace namáhání, tah a ohyb, tlak a ohyb, ohyb a kroucení , pro konstrukce velkých rozpětí jak 2D,3D, metoda SBRA

8. týden Spoje, spoje svařované, spoje šroubované, nýtované a čepové, rozdělení sil mezi spojovacími prostředky , ČSN EN 1994

9. týden Mezní stavy navrhování, nosníky, klasifikace průřezů, únosnost průřezu, vnitřní síly nosníku, ztráta stability, smykové spojení, konstrukční podrobnosti. Centrický tlak, ohyb, tlak a ohyb, mezní stavy použitelnosti, plecho-betonové desky.

10. týden Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce, materiál, způsob výroby, zpevnění materiálů, lokální boulení, borcení stojin, základní případy namáhání, tah, tlak, ohyb, smyk, kombinace namáhání, spoje, tenkostěnné profily.

11.týden Koroze ocelových konstrukcí, výroba ocelových konstrukcí, dodavatelská dokumentace. Typické ocelové konstrukce - haly a jejich návrh , metoda SBRA

12.týden Výpočet požární odolnosti ocelových a ocelo-betonových konstrukcí, mechanická zatížení při požáru, metodika návrhu

13.týden Přestup tepla do konstrukce, analýza prvků a styčníků .Jednotlivé případy prvků ocelových konstrukcí při požáru - nosník, nosník se ztrátou stability, sloup patrové budovy, přípoj nosníku ke sloupu.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • určit dispozici a zatížení ocelové konstrukce patrové budovy
  • vyřešit přípoje stropních nosníků
  • vyřešit patky a kotvení sloupů
  • navrhnout průřezy prvků ztužidla
  • navrhnout prostorově tuhý systém patrových budov

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání smestrální práce na odpovídající úrovni
Zápočty z předmětu KME/OC2 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikce na řeš. konkrétních konstrukcí

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička