Ocelové konstrukce 1 - KME/OC1

Garant

Cíle předmětu

Student
- pochopí navrhování ocelových ocelo-betonových konstrukcí, principy návrhu porozumí mezním stavům-MSÚ,MSP
- obeznámí se se soustavou platných norem pro jednotlivé materiály a konstrukce, se zatížením konstrukcí a použití pro konstrukce a jejich zatížením
- pochopí navrhování ocelových konstrukcí a ocelobetonových konstrukcí podle ČSN EN 1993,1994
- porozumí mezním stavům únosnosti a použitelnosti

Přehled látky

1. týden Proces navrhování konstrukcí, návrhová životnost, návrhová situace, zásady navrhování s přihlédnutím ke spolehlivosti, odolnost konstrukce, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, materiály ocelových konstrukcí, koroze. Výroba ocelových konstrukcí.

2. týden Navrhování ocelových prvků podle ČSN EN 1993, zatřídění průřezů . Tah, tlak, stabilita ideálního prutu, lokální stabilita, vzpěrná délka

3. týden Definice pro rovinné vybočení, vzpěrná délka při zkroucení, vzpěrné délky jednotlivých prutů, prutových soustav a rámů. Teorie 2. řádu, vzpěrná pevnost, únosnost tlačeného prutu, členěné pruty

4. týden Ohyb, únosnost při ohybu, ohyb ve dvou rovinách, stabilita při ohybu, hospodárný návrh, průhyb a kmitání prutů, boulení stěn a lokální břemena.

5. týden Kombinace namáhání, tah a ohyb, tlak a ohyb, ohyb a kroucení

6. týden Spoje, spoje svařované, spoje šroubované, nýtované a čepové, rozdělení sil mezi spojovacími prostředky

7. týden Ocelo-betonové konstrukce podle ČSN EN 1994. Materiály, spolupůsobení materiálů, spřahovaní prvky, zásady navrhování.

8. týden Mezní stavy navrhování, nosníky, klasifikace průřezů, únosnost průřezu, vnitřní síly nosníku, ztráta stability, smykové spojení, konstrukční podrobnosti. Centrický tlak, ohyb, tlak a ohyb, mezní stavy použitelnosti, plecho-betonové desky.

9. týden Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce, materiál, způsob výroby, zpevnění materiálů, lokální boulení, borcení stojin, základní případy namáhání, tah, tlak, ohyb, smyk, kombinace namáhání, spoje, tenkostěnné profily.

10.týden Koroze ocelových konstrukcí, výroba ocelových konstrukcí, dodavatelská dokumentace. Typické ocelové konstrukce - haly a jejich návrh

11.týden Výpočet požární odolnosti ocelových a ocelo-betonových konstrukcí, mechanická zatížení při požáru, metodika návrhu

12.týden Přestup tepla do konstrukce, analýza prvků a styčníků

13.týden Jednotlivé případy prvků ocelových konstrukcí při požáru - nosník, nosník se ztrátou stability, sloup patrové budovy, přípoj nosníku ke sloupu.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni. Vypracování semináře havárie ocelových konstrukcí, vypracování modelu ocelové konstrukce.
  Zápočty z předmětu KME/OC1 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikce na řeš. konkrétních konstrukcí

  Více informací o předmětu (portál ZČU)